ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้า

 

คำนิยาม

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ นี้

 • ค่าธรรมเนียม 3% หมายถึง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับชำระเงินผ่านบริการ KD Pay ของ Kaidee ในอัตรา 3% ของราคาสินค้าที่ผู้ซื้อทำการตกลงซื้อกับผู้ขาย (ไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยระบบของ Kaidee จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3% ดังกล่าวจากผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อเลือกใช้บริการดังกล่าว
 • บริการ KD Pay หมายถึง บริการชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งเป็นบริการเสริมบนแพลตฟอร์ม Kaidee เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อในการดำเนินธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม Kaidee โดยที่ผู้ซื้อสามารถเรียกคืนค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุคืนได้ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงไว้กับผู้ขายตามนโยบายการคืนสินค้า KD Pay ที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้าสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ นี้ 
 • บริษัทฯ หรือ Kaidee หมายถึง บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในนาม Kaidee.
 • ใบนำส่งพัสดุ หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
 • ผู้ใช้งาน หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Kaidee รวมถึงผู้ขายและผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกรรมการซื้อขายและชำระเงินผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม Kaidee ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ผู้ขาย”และ ”ผู้ซื้อ” ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่รวมถึงผู้ขายและผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม Kaidee
 • ผู้รับมอบ หมายถึง ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบพัสดุในใบนำส่งสินค้า
 • ผู้ส่งพัสดุ หรือ ผู้ส่งสินค้า หมายถึง ผู้ขายหรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ส่งพัสดุในใบนำส่งพัสดุ
 • ผู้ให้บริการชำระเงิน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมการชำระเงินใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Kaidee
 • ผู้ให้บริการส่งพัสดุ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับมอบ
 • พัสดุ หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุ เพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า
 • แพลตฟอร์ม Kaidee หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในนามของ Kaidee ที่ให้บริการโดยบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ นี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของแพลตฟอร์ม Kaidee (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป) คำนิยามใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดความหมายไว้ใน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำนิยามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินของบริการ KD Pay

บริการ KD Pay เป็นบริการการชำระเงินเสริมบนแพลตฟอร์ม Kaidee เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Kaidee โดย Kaidee จะเก็บเงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระไว้ในบัญชีที่แยกต่างหากของ Kaidee และจะโอนเงินค่าสินค้า (ไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ดังกล่าวไปยังผู้ขายหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน

 

ข้อกำหนดทั่วไปของการชำระเงินของบริการ KD Pay

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ KD Pay ตามที่ Kaidee กำหนดไว้ก่อนใช้บริการ KD Pay เสมอ หากผู้ซื้อทำคำสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินบนแพลตฟอร์ม Kaidee ด้วยบริการ KD Pay จนแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้ซื้อยินยอมและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินของบริการ KD Pay นี้และเงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้าของ Kaidee ในทางเดียวกัน หากผู้ขายดำเนินการลงขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Kaidee ด้วยบริการ KD Pay จะถือว่าผู้ขายยินยอมและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินของบริการ KD Pay นี้และเงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้าของ Kaidee เช่นเดียวกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก เงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้าสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

 • ในการใช้บริการ KD Pay ผู้ซื้อสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุผ่านทางช่องทางที่ Kaidee จัดให้ไว้ดังต่อไปนี้
  1. บัตรเครดิต
  2. บัตรเดบิต
  3. การโอนเงินผ่าน QR พร้อมเพย์ (Promptpay)
 • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็น บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการชำระเงินนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
 • การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ Kaidee ตามรายละเอียดที่ Kaidee แจ้งให้ทราบภายในสอง (2) ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้ขายตอบรับข้อเสนอคำสั่งซื้อ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของ Kaidee หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่า หลังจากที่การชำระเงินผ่านบริการ KD Pay สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระเงินหรือยกเลิกการชำระเงินได้ 
 • ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ซื้อให้หรือใช้ในการชำระเงิน และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
 • ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่า Kaidee ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงิน ความสูญหายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องมาจากการให้หรือจัดส่งข้อมูลที่ผู้ซื้อให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารที่ผู้ซื้อเลือกใช้ รวมถึงความบกพร่องหรือประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของ Kaidee
 • Kaidee สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องเกี่ยวกับผู้ซื้อและ/หรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้หรือใช้ในการชำระเงิน ในกรณีที่ Kaidee พบข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยและได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเพื่อแก้ไขและ/หรือชี้แจงข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยดังกล่าว แต่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการแก้ไขและ/หรือชี้แจงภายในเวลาที่ Kaidee กำหนด Kaidee อาจระงับธุรกรรมหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ 
 • เมื่อ Kaidee ได้รับคำยืนยันจากผู้ซื้อว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สั่งซื้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว Kaidee จะดำเนินการโอนเงินค่าสินค้า (ไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ให้กับผู้ขายตามกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินของ Kaidee ต่อไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนเงินและคืนสินค้าของบริการ KD Pay

 • Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอคืนเงินและคืนสินค้าของบริการ KD Pay และคำขอคืนค่าธรรมเนียม 3% ดังกล่าวตามเงื่อนไขและนโยบายที่ Kaidee กำหนดและระบุใน เงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้าสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ภายใต้ดุลยพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ผู้ซื้อตกลงและยอมรับว่าคำตัดสินการขอคืนเงินและคืนสินค้าและการขอคืนค่าธรรมเนียม 3% ของ Kaidee ดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด ผู้ซื้อให้คำรับรองและตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนินการทางคดี ฟ้องร้อง หรือยื่นข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อ Kaidee จากการพิจารณาดังกล่าว

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายผ่านบริการ KD Pay

 • ผู้ขายผ่านบริการ KD Pay ให้คำรับรองว่าสินค้าที่ผู้ขายเสนอขายบนแพลตฟอร์ม Kaidee และที่ได้จัดส่งให้ผู้ซื้อและ/หรือผู้รับมอบนั้นถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามรายละเอียดที่ผู้ขายลงประกาศ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง และไม่เป็นสินค้าต้องห้ามลงประกาศตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
 • ผู้ขายที่ลงขายสินค้าผ่านบริการ KD Pay ตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อภายในสาม (3) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งพัสดุของบริการ KD Pay (ตามที่ระบุด้านล่าง) หากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าง คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก
 • ผู้ขายที่ลงขายสินค้าผ่านบริการ KD Pay ตกลงและยอมรับว่าเงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายผ่านบริการ KD Pay จะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกของ Kaidee เป็นระยะเวลาหนึ่ง และผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้า (ไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ภายใต้ดุลยพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ Kaidee เห็นว่าผู้ขายได้ละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ นี้ Kaidee อาจดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การห้ามไม่ให้ลงขายสินค้าเพิ่มเติม การระงับบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว และ/หรือ สงวนสิทธิ์การใช้งานถาวร อย่างไรก็ตาม การระงับหรือสงวนสิทธิ์การใช้งานบัญชีถาวรดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดใด ๆ ของผู้ขายตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งพัสดุของบริการ KD Pay

ข้อกำหนดทั่วไปของการส่งพัสดุ

 • เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้บริการ KD Pay จะถือว่าผู้ใช้งานตกลงและยินยอมที่จะใช้บริการส่งพัสดุผ่านผู้ให้บริการส่งพัสดุซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee และตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งพัสดุของบริการ KD Pay นี้
 • เนื่องจากบริการการส่งพัสดุดำเนินการโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุนั้น ๆ  ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการส่งพัสดุนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ KD Pay
 • เมื่อผู้ขายได้รับการแจ้งจาก Kaidee ว่ามีคำสั่งซื้อสินค้าและผู้ซื้อสินค้าได้ชำระค่าสินค้านั้นแล้ว ผู้ขายสินค้าจะต้องเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายในสาม (3) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของ Kaidee หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ส่งพัสดุรับทราบและตกลงว่าหากผู้ให้บริการส่งพัสดุยืนยันคำสั่งการขอรับบริการส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งพัสดุไม่สามารถขอคืนค่าจัดส่ง เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งพัสดุหรือยกเลิกการส่งพัสดุได้ในภายหลัง
 • ผู้ส่งพัสดุรับทราบว่าบริการการส่งพัสดุมีความเสี่ยง และผู้ส่งพัสดุตกลงยอมรับภาระความเสียหาย สูญหาย ความล่าช้า หรือความไม่สามารถจัดส่งได้ ฯลฯ การเลือกใช้ความคุ้มครองตามการประกันภัยที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการส่งพัสดุจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้ส่งพัสดุแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ส่งพัสดุตกลงยอมรับว่า Kaidee เป็นเพียงผู้ประสานงานระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้ให้บริการส่งพัสดุในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุเท่านั้น โดย Kaidee ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียม การสูญเสียรายได้หรือกำไร ฯลฯ ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ส่งสินค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

 

ข้อจำกัดการจัดส่งพัสดุ

 • พัสดุของสินค้าของบริการ KD Pay ต้อง (ก) ต้องมีขนาดไม่เกิน 180 เซนติเมตร (ข) แต่ละด้านของพัสดุต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร และ (ค) น้ำหนักพัสดุต่อชิ้นต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
373 จาก 390 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น