ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงิน การส่งพัสดุและเงื่อนไขอื่น ๆ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้า

บริการการชำระเงินค่าสินค้าเป็นบริการเสริมของบริษัทฯ “Kaidee” เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในการส่งสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าสำหรับผู้ใช้บริการ

การชำระเงินค่าสินค้า

การที่ผู้ซื้อสินค้าชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่ Kaidee จัดให้ไว้ ผู้ซื้อสามารถแน่ใจว่าเงินค่าสินค้าดังกล่าวจะคงอยู่ในบัญชีที่แยกต่างหากและไม่จะถูกโอนไปยังผู้ขายสินค้าจนกว่าตนจะได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามคำยืนยันของตนที่ให้กับบริษัทฯ

คำจำกัดความ

   • ผู้ใช้งาน หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
   • ผู้ให้บริการชำระเงิน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่ Kaidee จัดให้ไว้ดังต่อไปนี้
    • บัตรเครดิต
    • บัตรเดบิต
    • การโอนเงินผ่านธนาคาร
 2. การชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee  ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
 3. การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบเท่านั้น และเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินที่ออกโดยธนาคารที่ตนเลือกใช้บริการที่แสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ภายในสาม (3) วันทำการ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อสินค้าของผู้จะซื้อจะถูกยกเลิก 
 4. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าหลังจากที่การชำระเงินค่าสินค้าที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระเงินหรือยกเลิกการชำระเงินได้ 
 5. ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนให้หรือใช้ในการชำระเงิน และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
 6. ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงิน ความสูญหายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากการให้หรือจัดส่งข้อมูลต่อผู้ให้บริการการชำระเงินหรือธนาคารที่ตนเลือกใช้ รวมถึงความบกพร่องหรือประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ซื้อและ/หรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้หรือใช้ในการชำระเงิน ในกรณีบริษัทฯ พบข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยและแจ้งให้ผู้ซื้อชี้แจ้งแก้ไข แต่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจระงับธุรกรรมหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ 
 8. เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำยืนยันจากผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าที่ตนสั่งซื้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังจากหักค่าบริการต่าง ๆ แล้วให้กับผู้ขายสินค้าตามกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินของบริษัทฯ ต่อไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งพัสดุ

คำจำกัดความ

   • ผู้ใช้งาน หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
   • ผู้ส่งพัสดุ หรือ ผู้ส่งสินค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้าหรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ส่งพัสดุในใบนำส่งพัสดุ
   • ผู้รับมอบ หมายถึง ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบพัสดุในใบนำส่งสินค้า
   • ผู้ให้บริการส่งพัสดุ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการขนส่ง (บุคคลที่สาม) ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 
   • พัสดุ หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุ เพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า
   • ใบนำส่งพัสดุ หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้บริการส่งพัสดุที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ใช้งานถือว่าได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. ด้วยบริการการส่งพัสดุดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
 3. เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับการแจ้งจาก Kaidee ว่ามีคำสั่งซื้อสินค้าและผู้ซื้อสินค้าได้ชำระค่าสินค้านั้นแล้ว ผู้ขายสินค้าจะต้องเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายในสาม (3) วัน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งรวมถึง วันที่ส่งสินค้า หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ในประวัติธุรกรรมการซื้อขายสินค้าในบัญชีของผู้ใช้บริการ เพื่อสะดวกแก่ผู้ซื้อในการติดตามการส่งพัสดุ
 4. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ส่งพัสดุรับทราบและตกลงว่าหากผู้ให้บริการส่งพัสดุยืนยันคำสั่งการขอรับบริการส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตนไม่สามารถขอคืนค่าจัดส่ง เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งพัสดุหรือยกเลิกการส่งพัสดุได้ในภายหลัง 
 5. ผู้ส่งพัสดุรับทราบว่าบริการการส่งพัสดุมีความเสี่ยง ซึ่งตนยอมรับภาระความเสียหาย สูญหาย ความล่าช้า หรือความไม่สามารถจัดส่งได้ ฯลฯ การเลือกใช้ความคุ้มครองตามการประกันภัยที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการส่งพัสดุจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้ส่งสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผู้ส่งสินค้าตกลงว่า เป็นเพียงผู้ประสานงานระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้ให้บริการส่งพัสดุในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่มีความเกี่ยวข้องการส่งพัสดุเท่านั้น  โดย Kaidee ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียม การสูญเสียรายได้หรือกำไร ฯลฯ ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ส่งสินค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

คำจำกัดความ

   • ค่าธรรมเนียม 3% หมายถึง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับชำระเงินผ่านทาง Kaidee ซึ่งเรียกว่า "บริการ KD Pay" ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัครเครดิตหรือการโอนเงินด้วยคิวอาร์โค้ดในอัตรา 3% ของราคาสินค้าที่ผู้ซื้อทำการตกลงซื้อกับผู้ขายและค่าจัดส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยระบบของ Kaidee จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ KD Pay จากผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อเลือกใช้บริการดังกล่าว

   • บริการ KD Pay เป็นการเพิ่มความปลอดภัยและให้วามคุ้มครองแก่ผู้ซื้อว่าในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงไว้กับผู้ขาย ผู้ซื้อสามารถเรียกคืนค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืนได้ ตามเงื่อนไขและนโยบายที่บริษัทกำหนด

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ผู้ซื้อจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ KD Pay ตามที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนใช้บริการเสมอ

 2. Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอคืนค่าธรรมเนียม 3% ดังกล่าว ตามเงื่อนไขและนโยบายที่บริษัทกำหนดและคำตัดสินดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
234 จาก 248 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น