ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์

บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์เป็นบริการเสริมของบริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด “บริษัทฯ” หรือ “Kaidee” เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สนใจซื้อรถยนต์บนแพลตฟอร์ม Kaidee Auto ว่ารถยนต์ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือช่วยส่งเสริมการซื้อขายให้สะดวกขึ้น

 

  • คำจำกัดความ

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Kaidee ที่สนใจใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์

 

“ผู้ให้บริการตรวจสอบ” หมายถึง ทีมงานของ Kaidee หรือ “Kaidee Certified”

 

“บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์” หมายถึง บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ผ่านทางแพตลฟอร์ม Kaidee ซึ่งเป็นการวินิจฉัย ตรวจสอบและให้ผลรายงานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ 

 

  • ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ฉบับนี้และนโยบายการใช้งานตามที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม Kaidee ทุกประการก่อนใช้บริการเสมอ การที่ผู้ใช้บริการดำเนินการใช้บริการดังกล่าวต่อไปถือเสมือนว่าผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าวแล้ว 

 

1.2 บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ผ่านทางแพตลฟอร์ม Kaidee เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่ Kaidee กำหนดไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งให้ทราบและยอมรับเกี่ยวกับราคาก่อนดำเนินการใช้บริการ

 

1.3 บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์จะเป็นการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยทีมงาน Kaidee Certified ตามระบุในแบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ ณ วันเวลาที่ตรวจสอบเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสภาพปัจจุบันของรถยนต์คันที่ผู้ใช้บริการตามรายงานสรุปการตรวจสภาพรถยนต์คันดังกล่าวที่จัดทำขึ้นโดย Kaidee

 

1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องทำการนัดหมายวัน เวลาและสถานที่เพื่อรับบริการตรวจสภาพรถยนต์กับทีมงาน Kaidee certified ภายในระยะเวลาสอง (2) สัปดาห์หลังจากชำระเงินค่าบริการแล้ว 

 

1.5 ผู้ใช้บริการจะต้องนำรถยนต์คันที่ระบุในแบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมายไว้เท่านั้น ในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถนำรถเข้าตรวจตามวันเวลานัดหมายได้ Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนวันเวลาการตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าวตามความเหมาะสม  แต่ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วได้

 

1.6 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริการตรวจสภาพรถยนต์นี้ เป็นธุรกรรมที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งกับนิติกรรมหรือสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าว 

 

1.7 รายงานสรุปผลการตรวจสอบตรวจสภาพรถยนต์ ที่จัดทำขึ้นโดย Kaidee เป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพของรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพ ณ วันที่ทำการตรวจสภาพเท่านั้น รายงานสรุปผลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการยืนยันหรือแสดงผลสภาพรถยนต์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และไม่ได้มีไว้หรือไม่ให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ฉบับนี้ 

 

  • ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

2.1 ค่าบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์หนึ่ง (1) คันคิดเป็นราคารวมหนึ่งพันห้าร้อย ( 1,500 ) บาทถ้วน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือเท่ากับ Kaidee Egg จำนวน 1,500 Eggs ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ Kaidee เห็นสมควร

 

2.2 ช่องทางการชำระเงิน วิธีและระเบียบเกี่ยวกับการชำระเงินให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ จะกำหนด

 

2.3 การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้บริการต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบเท่านั้น และเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน ผู้ใช้งานจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินที่ออกโดยธนาคารที่ตนเลือกใช้บริการที่แสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ภายในสาม (3) วันทำการ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อบริการของผู้จะซื้อจะถูกยกเลิก 

 

2.4 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าหลังจากที่การชำระเงินค่าสินค้าที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระเงินหรือยกเลิกการชำระเงินหรือขอเงินค่าบริการคืนได้ 

 

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

3.1 ผลการตรวจสอบสภาพรถยนต์นั้น เป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว 

 

3.2 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนให้หรือใช้ในการชำระเงิน และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 

 

3.3 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงิน ความสูญหายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากการให้หรือจัดส่งข้อมูลต่อผู้ให้บริการการชำระเงินหรือธนาคารที่ตนเลือกใช้ รวมถึงความบกพร่องหรือประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 

3.4 Kaidee หรือผู้ให้บริการไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลของการละเมิดที่เกิดขึ้นกับการใช้รายงานสรุปผลการตรวจสอบตรวจสภาพรถยนต์แต่อย่างใด

 

3.5 Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ด้วยวินิจฉัยของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ฉบับนี้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฉบับนี้มีผลใช้บัคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
6 จาก 9 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น