ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Kaidee Egg

การให้บริการหรือการใช้บริการบางประเภทบน Kaidee แพลทฟอร์มอาจมีค่าบริการในรูปแบบ "ขายดีเอ้ก" (Kaidee Egg) โดยค่าบริการจะมีจำนวนที่ความแตกต่างขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ ซึ่งผู้ใช้งานที่ประสงค์จะใช้บริการที่มีค่าบริการจะถูกแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวน Egg ที่ต้องใช้ชำระก่อนที่จะใช้บริการนั้น ๆ ได้

 

ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Kaidee Egg

  • การใช้บริการบางประเภท ตัวอย่างเช่น การลงประกาศสินค้าหรือบริการบางประเภท การโปรโมทประกาศ บริการต่ออายุประกาศ เป็นต้น จะมีการเรียกเก็บค่าบริการที่มีจำนวนต่างกันตามวิธีการและระเบียบที่ Kaidee ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องใช้ Kaidee Egg ในการชำระค่าบริการสำหรับบริการตามความประสงค์ โดยจำนวน Kaidee Egg ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในบริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการ
  • ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Kaidee Egg ได้โดยตรงจากเว็บไชต์ Kaidee.com หรือแอปพิเคชั่น Kaidee ในบางกรณีผู้ใช้งานอาจได้รับ Kaidee Egg ตามข้อเสนอพิเศษและวิธีการอื่น ๆ ตามระเบียบที่ Kaidee กำหนด
  • ผู้ใช้งานไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลี่ยน Kaidee Egg เป็นเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศ และค่าบริการอื่น ๆ ที่เสนอหรือกำหนดไว้โดย Kaidee ได้
  • ผู้ใช้งานตามบัญชีสมาชิกจะมีบัญชี Kaidee Egg ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ซึ่งบัญชี Kaidee Egg จะถูกเปิดใช้งานทันทีที่มีการซื้อหรือได้รับ Kaidee Egg และถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบัญชีสมาชิกที่มีการซื้อหรือที่ได้รับ Kaidee Egg เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้งานไม่สามารถชำระค่าบริการด้วย Kaidee Egg แทนหรือเพื่อบัญชีสมาชิกรายอื่น หรือโอนหรือยักย้าย Kaidee Egg ระหว่างบัญชีได้
  • ผู้ใช้งานด้วยตนเองจะใช้ความระมัดระวังและป้องกันบัญชี Kaidee Egg ของตน โดย Kaidee ไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายของ Kaidee Egg ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดโดยตรงของ Kaideeยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  • หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้สิทธิแก่ Kaidee ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ได้ โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับ Kaidee และจะไม่เรียกคืนเงินตามมูลค่า Kaidee Egg ที่คงเหลือในบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานด้วย
  • ในกรณีที่บัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่มีการซื้อหรือการใช้ Kaidee Egg ครั้งล่าสุด ผู้ใช้งานรับทราบว่าจำนวน Kaidee Egg ที่คงอยู่ในบัญชีเกินกว่า 3 (สาม) ปี ดังกล่าวจะสูญไป โดย Kaidee ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก Kaidee
  • ระเบียบ วิธีการ หน่วยและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับ Kaidee Egg อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระเบียบ วิธีการ หน่วยและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ Kaidee Egg ที่ใช้บังคับล่าสุดได้ที่เมนู "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน" ที่ปรากฏบนแพสทฟอร์มของ Kaidee

การซื้อและการชำระเงินค่า Kaidee Egg

(1) ผู้ใช้งานอาจได้รับ Kaidee Egg ตามวิธีการที่ Kaidee กำหนด เช่น ซื้อ ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Kaidee Egg จะเป็นไปตามที่ Kaidee กำหนด โดย Kaidee จะแสดงข้อเสนอค่าบริการให้ผู้ใช้งานทราบก่อนใช้บริการ ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และการใช้บริการของ Kaidee ต่อไปถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

(2) ผู้ใช้งานอาจเลือกซื้อ Kaidee Egg ตามแพ็กเกจที่ประสงค์ผ่านช่องทางหรือระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Website และ Mobile Web โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ตามที่ Kaidee กำหนด ซึ่งการชำระเงินบางประเภทจะมีการนำผู้ใช้งานไปสู่ระบบรับชำระเงินที่มั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายภายนอกแพล็ตฟอร์มของ Kaidee อย่างไรก็ดีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตอาจมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามเงื่อนไขของธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนั้น ๆ ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งานโดยตรง
  • ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Application ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยชำระเงินผ่านระบบ 1) In-App Purchase ของ Google Play หรือ Apple / iTune ซึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อผู้ใช้งานจำต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google Wallet หรือ Apple ID และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Google หรือ Apple (ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบและต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการชำระเงินที่ส่งเข้าสู่ระบบ และผู้ใช้งานมีนิติสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน หรือ Google หรือ Apple โดยตรงเป็นการส่วนตัว) หรือ 2) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS หรือ Dtac ซึ่งค่า Kaidee Egg จะถูกรวมเรียกเก็บในค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำเดือน

(3) ราคาแพ็กเกจ Kaidee Egg ที่แสดง เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดย Kaidee ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ จากการสั่งซื้อ Kaidee Egg ผู้ใช้งานสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามขั้นตอนที่ Kaidee กำหนด

(4) ผู้ใช้งานไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้ Kaidee Egg เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีอยู่บนแพลทฟอร์ม Kaidee เท่านั้น โดยจำนวน Kaidee Egg สำหรับบริการแต่ละประเภทมีความแตกต่างตามที่ปรากฏก่อนการชำระค่าบริการ ด้วยการกดชำระค่าบริการด้วย Kaidee Egg ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงในอัตราค่าบริการนั้น อย่างไรก็ตาม Kaidee สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าว

(5) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถรวมจำนวน Kaidee Egg เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (Android หรือ iOS) ของ Kaidee ได้ เฉพาะภายใต้ชื่อบัญชีสมาชิกเดียวกันเท่านั้น

(6) ผู้ใช้งานไม่สามารถคืน Kaidee Egg และไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระค่า Kaidee Egg คืนได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับ

(7) Kaidee Egg ที่ผู้ใช้งาน ได้รับจาก Kaidee ผ่านทางข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกันนั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ โดย Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขการได้รับ การใช้ และกำหนดระยะเวลาการใช้ Kaidee Egg ตามที่ Kaidee เห็นสมควร

(8) ในกรณีที่บัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่มีการซื้อหรือการใช้ Kaidee Egg ครั้งล่าสุด ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมให้ Kaidee สามารถเรียกเก็บค่าบริการการรักษาบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานในระบบของ Kaidee ในจำนวนเท่ากับ Kaidee Egg ที่คงอยู่ในบัญชีเกินกว่า 3 (สาม) ปี ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก Kaidee

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
88 จาก 97 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น