8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Kaidee Egg

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • ผู้ใช้งานจะต้องใช้ Kaidee Egg ในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศสินค้าหรือบริการ และค่าบริการอื่นๆ หรือสิ่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตามวิธีการและระเบียบที่ Kaidee ได้กำหนดไว้ โดย Kaidee จะระบุจำนวน Kaidee Egg ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในบริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการ

  • ผู้ใช้งานจะได้รับ Kaidee Egg โดยการซื้อ ข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ตามระเบียบที่ Kaidee กำหนด

  • บัญชี Kaidee Egg เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้งานแต่ละราย ดังนั้นเฉพาะบัญชีที่ซื้อหรือที่ได้รับ Kaidee Egg เท่านั้นที่จะสามารถใช้ Kaidee Egg ในการชำระค่าบริการต่างๆ ได้ ดังนั้นผู้ใช้งานไม่สามารถโอนหรือยักย้าย Kaidee Egg ระหว่างบัญชีได้

  • ผู้ใช้งานไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลี่ยน Kaidee Egg เป็นเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศ และค่าบริการอื่นๆ ที่เสนอหรือกำหนดไว้โดย Kaidee ได้

  • ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน “ข้อตกลง” อันเป็นสัญญาระหว่างผู้ใช้งาน และ​ Kaidee ผู้ใช้งานตกลงให้สิทธิแก่ Kaidee ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ได้ โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับ Kaidee ซึ่งรวมถึงเรียกคืนเงินตามมูลค่า Kaidee Egg ที่คงเหลือในบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานด้วย

  • ผู้ใช้งานด้วยตนเองจะใช้ความระมัดระวังและป้องกันบัญชี Kaidee Egg ของตน โดย Kaidee ไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายของ Kaidee Egg ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดโดยตรงของ Kaideeยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  • ในกรณีที่บัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่มีการซื้อหรือการใช้ Kaidee Egg ครั้งล่าสุด ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมให้ Kaidee สามารถเพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานออกจากระบบของ Kaidee ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวนี้ Kaidee สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในมูลค่าของ Kaidee Egg ที่คงเหลือในบัญชีของผู้ใช้งาน ณ วันที่เพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใดๆ จาก Kaidee

  • ระเบียบ วิธีการ หน่วยและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ Kaidee Egg จะถูกกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของ Kaidee แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

การชำระค่า Kaidee Egg

(1) ผู้ใช้งานอาจได้รับ Kaidee Egg ตามวิธีการที่ Kaidee กำหนด เช่น ซื้อ ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Kaidee Egg จะเป็นไปตามที่ Kaidee กำหนด โดยจะแสดงข้อเสนอค่าบริการโปรโมทให้ผู้ใช้งานทราบก่อนใช้บริการ ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้บริการของ Kaidee ต่อไปเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

(2) ผู้ใช้งานอาจเลือกซื้อ Kaidee Egg โดยชำระค่าแพ็กเกจ Kaidee Egg ผ่านระบบรับชำระเงิน ดังนี้

  • ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Website และ Mobile Web โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ตามที่ Kaidee กำหนด ซึ่งการชำระเงินบางประเภทจะมีการนำผู้ใช้งานไปสู่ระบบรับชำระเงินที่มั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายภายนอกแพล็ตฟอร์มของ Kaidee

  • ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Application ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยชำระเงินผ่านระบบ In-App Purchase ของ Google Play หรือ Apple / iTune ซึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อผู้ใช้งานจำต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google Wallet หรือ Apple ID และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Google หรือ Apple

      ทั้งนี้ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบและต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการชำระเงินที่ส่งเข้าสู่ระบบ และผู้ใช้งานมีนิติสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน หรือ Google หรือ Apple โดยตรงเป็นการส่วนตัว

(3) ราคาแพ็กเกจ Kaidee Egg ที่แสดง เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามขั้นตอนที่ Kaidee กำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถใช้ Kaidee Egg ได้เต็มมูลค่า โดย Kaidee ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ จากการสั่งซื้อ Kaidee Egg แต่สำหรับในส่วนค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

(4) ผู้ใช้งานไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้ Kaidee Egg เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการใช้ชำระค่าบริการโปรโมทหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จัดขึ้นภายใน Kaidee เท่านั้น จำนวน Kaidee Egg ที่ใช้ชำระค่าบริการโปรโมทนี้จะเป็นไปตามที่ Kaidee กำหนดและแสดงอยู่ที่การโปรโมทนั้น ๆ โดย Kaidee สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าว การกดชำระค่าบริการโปรโมทด้วย Kaidee Egg เป็นการยอมรับในอัตราค่าบริการนั้น

(5) Kaidee Egg ที่ผู้ใช้งาน ได้รับจาก Kaidee ผ่าน ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดย Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขการได้รับและการใช้ Kaidee Egg ตามที่ Kaidee เห็นสมควร และ Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดระยะเวลาการใช้ Kaidee Egg ที่ ผู้ใช้งานได้รับจาก Kaidee โดยไม่เสียค่าตอบแทน ให้มีระยะเวลาการใช้เพียงใดก็ได้ ซึ่ง Kaidee จะแจ้งให้ทราบในข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ

(6) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถรวมจำนวน Kaidee Egg เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (Android หรือ iOS) ของ Kaidee ได้ เฉพาะภายใต้ชื่อบัญชีสมาชิกเดียวกันเท่านั้น

(7) ผู้ใช้งานไม่สามารถคืน Kaidee Egg และไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระค่า Kaidee Egg คืนได้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับ

(8) ในกรณีที่บัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่มีการซื้อหรือการใช้ Kaidee Egg ครั้งล่าสุด ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมให้ Kaidee สามารถเพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานออกจากระบบของ Kaidee ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวนี้ Kaidee สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในมูลค่าของ Kaidee Egg ที่คงเหลือในบัญชีของผู้ใช้งาน ณ วันที่เพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก Kaidee

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
73 จาก 79 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น