ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล

6.1 ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee เช่น เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ โดยตรง Kaidee เพียงแต่รวบรวมข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee อันเป็นพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานเท่านั้น ซึ่ง Kaidee จึงไม่สามารถทราบถึงความถูกต้อง ข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลได้ทั้งหมด อีกทั้ง Kaidee ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ใช้งานในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง กับผู้ใช้งาน ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรองว่า เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee มีสมบูรณ์ ถูกต้อง ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่เป็นการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Kaidee

6.2 ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นสมควร ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนโดยบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่หรือพนังงานของรัฐ หรือในกรณี Kaidee พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานส่งหรือป้อนเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ที่แสดง เผยแพร่หรือปรากฏในเมนูพูดคุย หรือบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee ทาง Kaidee ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหาข้อมูลใดๆ ในประกาศหรือบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว และ Kaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวนี้

6.3 การที่ผู้ใช้งานส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลของประกาศที่แสดงหรือปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee นั้น ผู้ใช้งานตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ในเนื้อหาข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใด ๆ แก่ Kaidee ในการจัดการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลนั้น รวมทั้งความสามารถในการใช้งานทั่วโลกและให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของ Kaidee การรักษาความปลอดภัย การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่มีหนังสือแจ้ง หรือเพื่อคุ้มครองเนื้อหาข้อมูลนั้นตามสมควรในฐานะผู้มีหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้รับมอบสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงที่สุด

6.4 ข้อมูลเนื้อหาของประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee มีให้ไว้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ ซึ่ง Kaidee ไม่มีส่วนร่วมหรือภาระผูกพันและความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายหรือบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้งานรับรองว่า ผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาข้อมูลของประกาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่น การใช้งานหรือการก่อนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee หรือไม่ก็ตาม อาจมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นภาระและหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกฝ่ายที่ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาต่าง ๆ ของประกาศก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและสิทธิส่วนบุคคล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
52 จาก 58 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น