บริการและเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าบริการ

การลงประกาศสินค้าหรือบริการในบางหมวดอาจมีค่าใช้จ่ายตามอัตรา Kaidee Egg ที่​ได้กำหนดไว้ ซึ่งระบบของ Kaidee จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อยืนยันก่อนที่จะตกลงชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกาศสินค้าหรือบริการทุกประเภทจะมีอายุ 30 วันเท่านั้น

  • Kaidee สงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการลบหรือระงับการแสดงประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศหรือตามนโยบายการใช้งาน Kaidee

  • ผู้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนค่าบริการใดๆ ที่ได้มีการชำระแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการเฉพาะครั้งหรือแพ็กเกจ แม้ประกาศจะถูกลบหรือระงับการแสดงผลโดย Kaidee เนื่องจากสาเหตุใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งาน Kaidee


9.1 ข้อกำหนดเบื้องต้น

หมวดรถยนต์ และหมวดอสังหาริมทรัพย์:

ผู้ใช้งานสามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 1 ประกาศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศนั้นได้ตลอดระยะเวลาอายุของประกาศ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือลงประกาศหลังจากนั้น ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแก้ไขตามราคาและเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนดไว้ 

ในการต่ออายุประกาศหลังจากประกาศได้หมดอายุแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศได้เฉพาะบางรายการเท่านั้น


หมวดพระเครื่อง และหมวดอะไหล่รถ ประดับยนต์
:

ผู้ใช้งานสามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 3 ประกาศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศนั้นได้ตลอดระยะเวลาอายุของประกาศ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือลงประกาศหลังจากนั้น ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแก้ไขตามราคาและเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนดไว้

หมายเหตุ: ผู้ใช้งานสามารถขยายระยะเวลาการหมดอายุของแต่ละประกาศข้างต้นได้ ด้วยการชำระค่าต่ออายุประกาศตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ค่าต่ออายุประกาศ

  • ค่าต่ออายุประกาศจะมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับหมวดสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ โดยระบบของ Kaidee จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อยืนยันก่อนที่จะตกลงชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  • ในการต่ออายุประกาศ ผู้ใช้งานสามารถต่ออายุแต่ละประกาศเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราที่ Kaidee กำหนดไว้ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • เมื่อผู้ใช้งานชำระค่าต่ออายุประกาศแล้ว อายุของประกาศดังกล่าวจะถูกขยายออกไปอีก 30 วัน
  • ผู้ใช้งานรับทราบว่า Kaidee ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าต่ออายุประกาศที่ได้มีการชำระแล้ว หากประกาศดังกล่าวได้ถูกลบก่อนหมดอายุ หรือผู้ใช้งานละเมิดนโยบายของ Kaidee ที่มีผลบังคับใช้


9.2 ค่าบริการต่างๆ

  • ค่าบริการโปรโมทประกาศ

 ผู้ใช้งานสามารถชำระค่าบริการโปรโมทด้วย Kaidee Egg หรือโดยผ่าน SMS แล้วแต่ประเภทของการโปรโมท ซึ่ง Kaidee ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสมและความสะดวกในการชำระค่าบริการ

เมื่อผู้ใช้งานใช้ Kaidee Egg ชำระค่าบริการโปรโมท หรือชำระค่าบริการโปรโมทผ่าน SMS แล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชำระค่าบริการโปรโมทนั้นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee

ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน Kaidee รวมทั้งเป็นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ชำระค่าบริการโปรโมทตามแต่กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชำระค่าบริการโปรโมท และยอมรับด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน Kaidee โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอมรับว่า Kaidee ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการโปรโมท ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องคืนโดยผู้ใช้งานหรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม

การชำระค่าบริการโปรโมทผ่าน SMS

(1) ผู้ใช้งานตกลงให้ ผู้ให้บริการระบบ SMS” และ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ตามที่กำหนด เป็น ผู้เรียกเก็บค่าบริการโดย Kaidee ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์หรือนิติกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการระบบ SMS หรือ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Kaidee

(2) อัตราค่าบริการโปรโมทสำหรับการชำระค่าบริการผ่าน SMS ที่ Kaidee แสดงให้ทราบ เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ใช้งานตกลงชำระค่าบริการโปรโมท ค่าบริการส่ง SMS รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผ่าน ผู้เรียกเก็บค่าบริการตามที่ตัดชำระเงินผ่านระบบ หรือตามใบเรียกเก็บค่าบริการและบันทึกข้อมูลการส่ง SMS ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

หมายเหตุ:

หาก Kaidee ได้ดำเนินการโปรโมทประกาศของผู้ใช้งานไปก่อนที่จะมีการลบหรือระงับการแสดงประกาศแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องให้ Kaidee โปรโมทประกาศรายการนั้นซ้ำได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
372 จาก 399 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น