กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก

1.1 ผู้ใช้งานบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บุคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกและถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ Kaidee ได้คนละ 1 (หนึ่ง) บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

1.2 สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เท่านั้น ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม Kaidee ถือว่าการที่ผู้เยาว์เริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ต่อไป ผู้เยาว์ดังกล่าวให้การยืนยันว่าตนได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง Kaidee กับ ผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ Kaidee ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

1.3 Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขและจำกัดขอบเขตพื้นที่ของความสามารถในการสมัครสมาชิกและการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เฉพาะแก่ผู้ใช้งานและการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น Kaidee ไม่อนุญาตการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ในพื้นที่อื่นภายนอกประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaidee

1.4 ในการสมัครสมาชิกหรือใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน เฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้น ภายในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูล รายละเอียดดังกล่าว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบัญชีสมาชิกหรือตามประการต่าง ๆ ของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ ความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ (หากมี) ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกของ Kaidee อาจมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเตรียมโดยเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเพื่อพยายามรับรองคุณสมบัติของผู้ใช้งาน

1.5 Kaidee เป็นชือจดทะเบียบทางการค้าและได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ห้ามผู้ใช้งานใช้หรือระบุชื่อ Kaidee ในชื่อสมาชิกหรือนามแฝง หรือข้อมูลในประกาศ ซึ่งอาจเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นว่า Kaidee มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

1.6 ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ Kaidee หรือการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee นั้น ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายของ Kaidee รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ Kaidee หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น

1.7 บัญชีสมาชิกของ Kaidee ตามข้อตกลงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตที่จำกัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านั้น โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ Kaidee ห้ามผู้ใช้งานจำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิบัญชีสมาชิก Kaidee ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.8 นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกาศ เผยแพร่ โฆษณาสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ต่อ Kaidee และบุคคลอื่น การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ตามข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว โดยหลักจรรยาบรรณใดๆ ไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับการบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้

1.9 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหรือ ชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านอาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องแจ้งหรือติดต่อ cs@Kaidee.com ทันที

1.10 ระหว่าง Kaidee กับผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก Kaidee ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมายและตามข้อตกลงนี้ต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหาย ละเมิดสิทธิหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากหรือซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือบริการใด ๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการส่งรับข้อมูล นิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองหรือบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee

1.11 ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าการใช้ การให้หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ของผู้อื่นโดยปราศจากอำนาจ ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นจริง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและละเมิดข้อตกลงนี้ ถึงแม้ว่า Kaidee ไม่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ของประกาศ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หาก Kaidee ทราบหรือพิจารณาตามดุลยพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียวว่าผู้ใช้งานรายใด ละเมิดระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ละเมิดข้อตกลงนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องของ Kaidee (ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) ละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือก่อให้เกิดความรับผิดต่อหรือมีผลเสียต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้ใช้งานมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย โดยยืนยันว่า Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อ Kaidee ในความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง Kaidee อาจเรียกร้องได้

1.12 หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานกระทำการละเมิดต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น Kaidee ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล ซึ่งถือเป็นสิทธิขาด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Kaidee

1.13 Kaidee ขอสงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น หรือบริการทุกประเภทของ Kaidee รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee บัญชีและข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
257 จาก 278 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น