ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย

เมื่อผู้ใช้งานใช้หรือเข้าถึงเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย ดังนี้โดยเคร่งครัด

7.1. การเข้าใช้เมนูพูดคุยและบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย

7.1.1 Kaidee สงวนสิทธิ์จำกัดความสามารถในการใช้เมนูพูดคุยให้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีบัญชีสมาชิก Kaidee เท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานกับ Kaidee แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้เมนูพูดคุยได้โดยอัตโนมัติ

7.1.2 Kaidee ถือว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้

7.1.3 ผู้ใช้งานจะต้องดูแลบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานและป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงเมนูพูดคุยของตนด้วย ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการกระทำหรือบทสนทนาใดๆ ที่เกิดขึ้นในเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้นถือเป็นการกระทำหรือการดำเนินการโดยผู้ใช้งานที่ถือบัญชีสมาชิกดังกล่าวโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

7.1.4 ผู้ใช้งานตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรในเนื้อหาข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานและเพิกถอนไม่ได้ โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใด ๆ แก่ Kaidee ในการเข้าถึงและตรวจสอบบัญชีสมาชิกและเมนูพูดคุยของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องมีแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด อันเป็นการดำเนินการภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน รวมถึงเพื่อจัดบริการ และ เพื่อการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจกระทำโดย Kaidee หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน

7.1.5 Kaidee สงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการแจ้งให้ทราบในพื้นที่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงความเป็นปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพูดคุยต่อไป ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้


7.2. เนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน

7.2.1 “ข้อมูล” และ “เนื้อหา” นอกเหนือจากคำนิยามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้หมายความถึง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลโปรไฟล์ ไอคอน เป็นต้น ที่ผู้ใช้งานส่งให้ Kaidee หรือที่ผู้ใช้งานให้ผู้ใช้ Kaidee อื่นดูผ่านทางเมนูพูดคุย

7.2.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาของตนไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิอื่น ๆ รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อตกลงนี้ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

7.2.3 ห้ามผู้ใช้งานให้หรือใช้ข้อความเพื่อแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าใจผิดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอื่นโดยตรง ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยระบุแหล่งที่มาและเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง

7.2.4 ในกรณีเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้งานมีความไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อ 2.2 ดังกล่าวข้างต้น Kaidee อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าว หรือปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด

7.2.5 Kaidee อาจจัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลในประกาศ เมนูพูดคุย และบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ในการบริหารจัดการ ติดต่อผู้ใช้งาน โฆษณาและส่งเสริมการขายและบริการ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลทางสถิติและพฤติกรรม หรือดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ใช้งานอนุญาตให้ Kaidee จัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดเขตพื้นที่

7.2.6. Kaidee จะไม่เปิดเผยเนื้อหา ข้อมูลผู้ใช้งาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้งานในเมนูพูดคุยแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้งาน ยกเว้น (1) Kaidee อาจแบ่งปันข้อมูลที่ Kaidee เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ตามที่ Kaidee เห็นสมควร รวมถึงมาตรการความปลอดภัย สำหรับ Kaidee และ (2)ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อบังคับตามกฎหมาย และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายให้ Kaidee เปิดเผยหรือส่งสำเนาเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน Kaidee อาจเปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุมัติจากผู้ใช้งานแต่อย่างใด


7.3. ข้อจำกัดความรับผิด

7.3.1 ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเมนูพูดคุยโดยผู้ใช้งานเอง ซึ่ง Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับประกัน ถึงความถูกต้องและความเป็นจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ดังนั้น Kaidee จึงไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเกิดจากการใช้เมนูพูดคุย ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

7.3.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องนั้นด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Kaidee สงวนสิทธิที่จะไม่เกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว


7.4. ความปลอดภัยในการใช้งาน
การใช้เมนูพูดคุยของ Kaidee ห้ามผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้

7.4.1 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

7.4.2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ Kaidee ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลอื่น

7.4.3 โอนสิทธิ์หรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.4.4 โพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม ลามกหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ

7.4.5 บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา

7.4.6 ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ Kaidee ได้กำหนด

7.4.7 เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม

7.4.8 รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของ Kaidee หรือแทรกแซงการให้บริการของ Kaidee หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการที่มีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ

7.4.9 กระทำการหรือกิจกรรมอื่นใดที่ Kaidee ถือว่าเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ โฆษณา หรือส่งข้อความรบกวนโดยการสุ่มถึงผู้ใช้งานผ่านทางเมนู “คุยกับผู้ขาย” หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะในลักษณะข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจาก Kaidee)

7.4.10 กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้ Kaidee อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่ Kaidee พิจารณาว่าไม่เหมาะสม


7.5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับและการยกเลิกการใช้เมนูพูดคุย
Kaidee อาจระงับการใช้ ปิดกั้นการเข้าถึงเมนูพูดคุย หรือปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีจำเป็นหรือที่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

7.5.1 มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปของ Kaidee หรือมีการใช้เมนูพูดคุยในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำการใดๆ ที่พิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม

7.5.2 ในกรณีที่ Kaidee ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ โดยไม่มีสาเหตุมาจาก Kaidee ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเมนูพูดคุยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยอาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง ซึ่ง Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือยกเลิกการใช้เมนูพูดคุยดังกล่าว


7.6. การโอนสิทธิ

7.6.1 ห้ามผู้ใช้งานโอนหรือให้สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้งานในการใช้เมนูพูดคุยให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี

7.6.2 Kaidee สงวนสิทธิ์ในการโอนบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
87 จาก 95 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น