การโปรโมทประกาศ

1. การโปรโมทประกาศ

1.1 “ผู้ใช้งาน” สามารถโปรโมทประกาศที่ลงไว้ใน Kaidee ได้ การกดตกลงซื้อการโปรโมทใด หรือการใช้บริการใดของ Kaidee ต่อไป ถือเป็นการตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kaidee หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องหยุดหรือระงับการใช้งานซึ่งทำให้ไม่สามารถซื้อและใช้การโปรโมทใดได้

1.2 ผู้ใช้งานจะสามารถใช้การโปรโมทได้เฉพาะต่อประกาศที่ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee เท่านั้น

1.3 การใช้บริการการโปรโมทเป็นเพียงการเลื่อนตำแหน่งของประกาศแต่ไม่ได้ช่วยขยายอายุประกาศออกไปด้วย ดังนั้นผู้ใช้งานต้องตรวจสอบอายุประกาศของผู้ใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อบริการการโปรโมท

1.4 Kaidee จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อการโปรโมท รวมถึงอัตราค่าบริการ และข้อมูลการชำระเงิน ให้ผู้ใช้งานทราบและได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะตกลงสั่งซื้อการโปรโมท โดยการกดตกลงชำระค่าบริการโปรโมทถือว่าผู้ใช้งานตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการโปรโมทของ Kaidee รวมทั้งตกลงชำระเงินค่าโปรโมทตามอัตราที่แสดงนั้นด้วย

1.5 การสั่งซื้อการโปรโมทที่สำเร็จถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการสั่งซื้อการโปรโมทได้ และ Kaidee ไม่จำต้องรับผิดใด ๆ ต่อการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

1.6 Kaidee อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงรายละเอียดการโปรโมทและอัตราค่าบริการโปรโมทได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้บนแพล็ตฟอร์มของ Kaidee และการเข้าถึงและการใช้งานหรือบริการใดของ Kaidee ต่อไปถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้วด้วย

1.7 การตัดสินใจใช้การโปรโมทประกาศเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง Kaidee ไม่อาจรับประกันผลการโปรโมทได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าบริการโปรโมทที่ชำระแล้วในทุกกรณี รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานของ Kaidee

2. ประเภทของการโปรโมท

เพื่อเสริมประสิทธิภาพของประกาศ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการการโปรโมทประกาศอันเป็นทางเลือกพิเศษซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันตามประเภทของบริการดังต่อไปนี้

2.1 บริการเลื่อนประกาศ (Bump)

2.1.1 การเลื่อนประกาศเป็นบริการที่เพิ่มโอกาสให้ผู้หาซื้อสินค้าพบเห็นประกาศของผู้ใช้งานในแพล็ตฟอร์มของ Kaidee ซึ่งเป็นการจัดลำดับให้ประกาศของผู้ใช้งานจะถูกเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งบน 1 ครั้ง เหนือตำแหน่งของประกาศอื่นที่ลงขายตามปกติในหมวดหมู่เดียวกัน โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด วันและเวลาที่ต้องการไว้ได้เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่สามารถระบุลำดับหรือตำแหน่งได้ การเลื่อนประกาศจะมีผลเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

2.1.2 บริการการเลื่อนประกาศนี้ แบ่งเป็นการเลื่อนประกาศครั้งเดียวใน 1 วัน หรือ วันละครั้ง 3 วัน หรือ 5 วัน หรือ 7 วัน อย่างต่อเนื่องนับแต่วันที่สั่งซื้อ ซึ่งมีค่าบริการในอัตราที่ต่างกัน โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเลื่อนประกาศอัตโนมัติ (Scheduling Bump) ตามวันและเวลาได้ตามความต้องการ

2.1.3 การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ของประกาศที่กระทำก่อนหรือใกล้เคียงกับวันเวลาที่ไดัตั้งค่าการเลื่อนประกาศไว้ อาจทำให้ประกาศของผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบตรวจสอบประกาศก่อน ซึ่งเมื่อประกาศผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว ประกาศจะถูกเลื่อนในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของวันถัดไป อนึ่ง ประกาศที่มีการแก้ไขข้อมูลแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่ถูกแสดงหรือปรากฏบนแพลทฟอร์มของ Kaidee ซึ่งผู้ใช้งานทราบว่าการแก้ไขข้อมูลเป็นการกระทำของผู้ใช้งานแต่เพียงฝ่ายเดียว และ Kaidee ไม่ต้องคืนค่าบริการหรือรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้งาน

2.1.4 การใช้บริการเลื่อนประกาศไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอคืนค่าบริการทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการหมดอายุของประกาศหรือการลบประกาศโดยผู้ใช้งานเองหรือตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1.3 ข้างต้น

2.2 บริการท็อปแอด (Top Ad)

2.2.1 บริการท็อปแอด เป็นบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้หาซื้อสินค้า ทำให้ผู้หาซื้อสินค้าได้พบเห็นประกาศของผู้ใช้งาน ซึ่งจะปรากฏ ณ ตำแหน่งบนในหน้าแรกของหน้าหมวดหมู่สินค้าเดียวกัน โดยระบบจะจัดให้มีผู้พบเห็นประกาศให้ครบจำนวนภายในกำหนดเวลาที่ระบุตามประเภทของแพ็กเกจหรือจนกว่าจะครบจำนวน เช่น แพ็กเกจผู้พบเห็นประกาศจำนวน 1,000 ผู้ใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่สั่งซื้อบริการ เป็นต้น

2.2.2 เมื่อผู้ใช้งานสั่งซื้อและชำระค่าบริการท็อปแอดเฉพาะประกาศใดประกาศหนึ่งแล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนหรือยุติการใช้บริการท็อปแอดที่สั่งซื้อไว้แล้วจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็กเกจ โดย Kaidee จะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใช้งานทราบในระบบรายงานประวัติการโปรโมท

2.2.3 ในกรณีที่มีการสั่งซื้อบริการท็อปแอดหลายประกาศในหมวดหมู่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน Kaidee จะทำการสุ่มแสดงประกาศที่สั่งซื้อในตำแหน่งท็อปแอดสลับกันไปทุกประกาศผ่านอัลกอริทึ่มที่สามารถจัดให้ทุกประกาศถูกพบเห็นได้ครบถ้วน ตามจำนวนภายในกำหนดเวลาที่ระบุตามประเภทของแพ็กเกจหรือจนกว่าจะครบจำนวน

2.2.4 การใช้บริการท็อปแอดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอคืนค่าบริการทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการหมดอายุของประกาศ การแก้ไขเนื้อหาในประกาศหรือการลบประกาศโดยผู้ใช้งานเอง

3. เงื่อนไขของการสั่งซื้อการโปรโมทแบบแพ็กเกจ

3.1 การสั่งซื้อการโปรโมทแบบแพ็กเกจเป็นการให้บริการแบบเหมาจ่าย ซึ่งหากผู้ใช้งานลบประกาศที่ได้สั่งซื้อการโปรโมทไว้ก่อนที่จะมีการให้บริการตามที่สั่งซื้อจนเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่ประกาศนั้นไม่สามารถแสดงผลต่อไปได้ เช่นในกรณีประกาศถูกระงับการแสดงผลเนื่องจากการแก้ไขข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ แพ็กเกจโปรโมทที่สั่งซื้อไว้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกคืนค่าแพ็กเกจโปรโมทที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนได้

3.2 ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขประกาศจากสินค้าหรือบริการหนึ่ง ไปเป็นสินค้าหรือบริการอื่น เพื่อใช้แพ็กเกจโปรโมทที่ซื้อไว้แล้วได้ โดย Kaidee สงวนสิทธิในการระงับการแสดงประกาศที่แก้ไขนั้น และไม่คืนค่าแพ็กเกจโปรโมทที่ได้ชำระไว้แล้วด้วย

3.3 การใช้บริการโปรโมทแบบแพ็กเกจไม่มีผลทำให้อายุของประกาศนั้น ๆ ได้ถูกขยายออกไป

4. การชำระค่าบริการโปรโมท

เพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการ ผู้ใช้งานสามารถชำระค่าบริการโปรโมทได้ด้วย Kaidee Egg ในทุกกรณี หรือโดยผ่าน SMS ในบางประเภทของการโปรโมท

4.1 เมื่อผู้ใช้งานใช้ Kaidee Egg ชำระค่าบริการโปรโมท หรือชำระค่าบริการโปรโมทผ่าน SMS แล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชำระค่าบริการโปรโมทนั้นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee

4.2 ผู้ใช้งานตกลงให้ผู้ให้บริการระบบ SMS และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ตามที่กำหนด เป็น “ผู้เรียกเก็บค่าบริการ” โดย Kaidee ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์หรือนิติกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการระบบ SMSหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Kaidee

4.3 อัตราค่าบริการโปรโมทสำหรับการชำระค่าบริการผ่าน SMS ที่ Kaidee แสดงให้ทราบ เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ใช้งานตกลงชำระค่าบริการโปรโมท ค่าบริการส่ง SMS รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านผู้เรียกเก็บค่าบริการตามที่ตัดชำระเงินผ่านระบบ หรือตามใบเรียกเก็บค่าบริการและบันทึกข้อมูลการส่ง SMS ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

4.4 ผู้ใช้งานรับรองว่าตนเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน Kaidee รวมทั้งเป็นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ชำระค่าบริการโปรโมทตามแต่กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชำระค่าบริการโปรโมท และยอมรับด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน Kaidee โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอมรับว่า Kaidee ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการโปรโมท ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องคืนโดยผู้ใช้งานหรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม

5. กรณีการลบหรือระงับการแสดงประกาศ

5.1 Kaidee สงวนสิทธิในการลบหรือระงับการแสดงประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุสงสัยว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศ หรือตามนโยบายการใช้งาน Kaidee แม้จะเป็นประกาศที่ใช้การโปรโมทและชำระค่าบริการโปรโมทแล้ว และไม่ว่า Kaidee จะพบเหตุดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม

5.2 หาก Kaidee ได้ดำเนินการโปรโมทประกาศของผู้ใช้งานไปก่อนการลบหรือระงับการแสดงประกาศแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องให้ Kaidee โปรโมทประกาศรายการนั้นซ้ำได้

5.3 ผู้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนค่าบริการพิเศษที่มีการชำระแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการพิเศษรายครั้งหรือรายแพ็กเกจ แม้ประกาศจะถูกลบหรือระงับการแสดงผลโดย Kaidee เนื่องจากสาเหตุใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งาน Kaidee

5.4 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองในการตรวจสอบตั้งแต่ขณะลงประกาศ ว่าประกาศของตนมีความถูกต้องตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับและเงื่อนไขการลงประกาศ และตามนโยบายการใช้งานของ Kaidee ซึ่งการใช้บริการพิเศษ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ของ Kaidee ไม่อาจเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานได้

6. ข้อสงวนสิทธิ

6.1 การโปรโมทประกาศของผู้ใช้งาน โดย Kaidee ไม่ทำให้ Kaidee และผู้ใช้งานเป็นตัวการตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิด ต่อสินค้า/บริการที่ลงประกาศ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา รวมทั้งเนื้อหาประกาศ ซึ่งเจ้าของประกาศต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น การโปรโมทประกาศโดย Kaidee จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Kaidee ไม่ว่าในกรณีใดหรือความเสียหายใดก็ตาม

6.2 Kaidee สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของการโปรโมทใดๆ รวมถึงการเข้าถึงการโปรโมทของผู้ใช้งานรายใดๆ ตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งานของ Kaidee หรือตามแต่ที่ Kaidee จะเห็นเป็นการสมควร และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานของ Kaidee โดย Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของ Kaidee

6.3 Kaidee สงวนสิทธิในการโอนบริการใดๆ รวมถึงบริการโปรโมทโดย Kaidee ทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

6.4 สิทธิของผู้ใช้งานในการโปรโมทประกาศขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
58 จาก 66 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น