10. การโปรโมทประกาศ

  • การโปรโมทประกาศ เป็นการให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของ Kaidee ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการนี้ได้ โดยการสั่งซื้อบริการโปรโมทเพื่อใช้กับประกาศใดประกาศหนึ่งที่ลงไว้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee โปรดทราบว่าค่าบริการเพื่อการโปรโมทประกาศมีความแตกต่างจากค่าบริการอื่น

  • เนื่องด้วยประกาศสินค้าและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee มีวันหมดอายุ ผู้ใช้งานจึงมีหน้าที่ตรวจสอบอายุประกาศของผู้ใช้งานก่อนซื้อการโปรโมท เพราะการใช้บริการโปรโมทไม่ได้เป็นการขยายวันหมดอายุของประกาศให้นานออกไป เว้นแต่กรณีที่ Kaidee จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข รายละเอียดการโปรโมท และอัตราค่าบริการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย Kaidee จะประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ทราบผ่านแพล็ตฟอร์มเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ซึ่งส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงด้วย ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และผู้ใช้งานยอมรับว่าการเข้าถึงระบบแพล็ตฟอร์มเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

  • ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลและการสั่งซื้อบริการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนตกลงชำระค่าบริการโปรโมทตามอัตราที่ Kaidee กำหนดแล้ว ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการสั่งซื้อการโปรโมทได้หลังจากที่มีการชำระค่าบริการแล้ว และ Kaidee จะไม่รับผิดชอบต่อการสั่งซื้อและข้อมูลที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้งานเอง

  • การเลือกใช้หรือการตกลงใช้การโปรโมทประกาศขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่ฝ่ายเดียว ผู้ใช้งานรับทราบว่า Kaidee มีความตั้งใจจะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ไม่รับประกันต่อผลสำเร็จของการโปรโมทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุผลและปัจจัยทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และจำนวนผู้ใช้งานหลายรายในเวลาเดียวกัน อาจทำให้ผลสำเร็จมีการคลาดเคลื่อนได้ Kaidee สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นและไม่คืนค่าบริการโปรโมทที่ชำระแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee

 

ประเภทของการโปรโมทประกาศ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อการโปรโมทประกาศซึ่งเป็นบริการทางเลือกหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่ของผู้ใช้งานต้องการได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การบริการเลื่อนประกาศ (Bump)

(1) การเลื่อนประกาศ เป็นบริการที่มีค่าบริการ โดยเป็นการจัดลำดับประกาศที่ผู้ใช้งานต้องการเลื่อนให้ขึ้นสู่ตำแหน่งบน เหนือตำแหน่งของประกาศอื่นที่ลงขายตามปกติในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หาซื้อสินค้าพบเห็นประกาศของผู้ใช้งานในแพล็ตฟอร์มของ Kaidee ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อการเลื่อนประกาศได้ 2 ลักษณะตามอัตรา Kaidee Egg ที่ต่างกัน คือ สั่งเลื่อนประกาศแบบครั้งต่อครั้ง หรือ สั่งเลื่อนประกาศอัตโนมัติเป็นแพ็กเก็จ สำหรับ 3 วัน 5 วัน 7 วัน หรือจำนวนวันอื่นที่กำหนด

(2) การเลื่อนประกาศครั้งเดียว (Single Bump) เป็นบริการที่จัดให้ประกาศของผู้ใช้งานถูกเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งบน 1 ครั้ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกที่สั่งเลื่อนประกาศได้โดยทันทีหรือกำหนดเลือกวันที่และช่วงเวลาผู้ใช้งานต้องการให้เลื่อนประกาศ แต่ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกกำหนดให้ประกาศอยู่ในแต่ละลำดับหรือเฉพาะตำแหน่งได้ โดยประกาศจะถูกเลื่อนในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนดและการเลื่อนประกาศครั้งเดียวนี้มีผลเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

(3) การเลื่อนประกาศอัตโนมัติ (Scheduling Bump) เป็นบริการที่จัดให้ประกาศของผู้ใช้งานถูกเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งบน 1 ครั้งต่อวัน ในเวลาเดียวกัน หรือเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่สั่งซื้อแพ็กเกจ ในแต่ละวันตามจำนวนวันที่สั่งซื้อ (3 วัน 5 วัน 7 วัน หรือจำนวนวันอื่นที่กำหนด) อย่างต่อเนื่องนับแต่วันที่สั่งซื้อแพ็กเก็จ

(4) หากผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลของประกาศในระหว่างระยะเวลาที่ใช้แพ็กเก็จเลื่อนประกาศอัตโนมัติ การแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ประกาศของผู้ใช้งานนั้นต้องถูกเข้าระบบตรวจสอบและไม่แสดงผลหน้าแพล็ตฟอร์มชั่วคราวจนผ่านเวลาดำเนินการไป เมื่อประกาศผ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการตรวจสอบแล้ว ประกาศจะถูกเลื่อนในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของวันถัดไป อนึ่ง Kaidee สงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามข้อนี้ หากประกาศของท่านไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบ ซึ่งแพ็กเก็จจะสิ้นสุดลงตามการสิ้นสุดการแสดงประกาศทันที

การบริการท็อปแอด (Top Ad)

(1) บริการท็อปแอด เป็นบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้หาซื้อสินค้า ให้ผู้หาซื้อสินค้าได้พบเห็นประกาศของผู้ใช้งาน โดยจัดให้มีจำนวนผู้พบเห็นประกาศภายในกำหนดเวลาที่ระบุตามแพ็กเกจหรือจนกว่าจะครบจำนวน เช่น แพ็กเกจผู้พบเห็นประกาศจำนวน 1,000 ผู้ใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่สั่งซื้อบริการ เป็นต้น ด้วยการแสดงประกาศของผู้ใช้งานที่ตำแหน่งบนของหน้าหมวดหมู่สินค้าเดียวกัน เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ บริการท็อปแอดมีค่าบริการเป็นรายแพ็กเกจโดยการชำระค่าบริการด้วย Kaidee Egg

(2) เมื่อผู้ใช้งานสั่งซื้อและชำระค่าแพ็กเกจบริการท็อปแอดแล้ว Kaidee จะแจ้งสถานะการดำเนินการให้ผู้ใช้งานทราบในระบบรายงานประวัติการโปรโมท ทั้งนี้ผู้ใช้งานไม่สามารถยุติการใช้บริการท็อปแอดที่สั่งซื้อไว้แล้วจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น

(3) กรณีมีการสั่งซื้อบริการท็อปแอดหลายประกาศในหมวดหมู่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน Kaidee จะสุ่มแสดงประกาศในตำแหน่งท็อปแอดสลับกันไปทุกประกาศที่สั่งซื้อ ผ่านอัลกอริทึ่มที่สามารถจัดให้ทุกประกาศถูกพบเห็นได้ครบถ้วนตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

 

เงื่อนไขของการสั่งซื้อการโปรโมทแบบแพ็กเกจ

(1) เนื่องจากผู้ใช้งานตัดสินใจสั่งซื้อการโปรโมทแบบเหมาจ่ายเป็นแพ็กเกจ ดังนั้น กรณีผู้ใช้งานลบประกาศที่ได้สั่งซื้อการโปรโมทไว้ก่อนที่การดำเนินการตามที่สั่งซื้อจะเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่ประกาศนั้นไม่สามารถแสดงผลต่อไปได้ เนื่องจากสาเหตุใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการแสดงผลเนื่องจากผิดกฎการลงประกาศ ไม่ว่าจะพบการผิดกฎนั้นในขณะใด แพ็กเกจโปรโมทที่สั่งซื้อไว้จะสิ้นสุดลง และผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกคืนค่าแพ็กเกจโปรโมทที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะยังได้รับบริการโปรโมทไม่ครบจำนวนในแพ็กเกจก็ตาม

(2) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขประกาศจากสินค้าหรือบริการหนึ่ง ไปเป็นสินค้าหรือบริการอื่น เพื่อใช้แพ็กเกจโปรโมทที่ซื้อไว้ต่อ กรณีดังกล่าว Kaidee สงวนสิทธิในการระงับการแสดงประกาศที่แก้ไขนั้น โดยไม่คืนค่าแพ็กเกจโปรโมทที่ชำระไว้

(3) อายุของประกาศที่ใช้การโปรโมท อาจขยายออกไปได้เพียงเท่าจำนวนวันคงเหลือของแพ็กเกจโปรโมทที่สั่งซื้อไว้สำหรับประกาศนั้น ๆ เว้นแต่ประกาศนั้นจะถูกลบออกจากระบบโดยผู้ใช้งานเองหรือโดย Kaidee ตามกฎหมายและนโยบายการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบอายุประกาศของผู้ใช้งานก่อนซื้อแพ็กเกจโปรโมทใดๆ และมีหน้าที่ต่ออายุประกาศของตนให้ครอบคลุมจำนวนวันที่ซื้อแพ็กเกจโปรโมทไว้

 

ข้อสงวนสิทธิ

(1) การโปรโมทประกาศของผู้ใช้งาน โดย Kaidee ไม่ทำให้ Kaidee และ ผู้ใช้งานเป็นตัวการตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิด ต่อสินค้า/บริการที่ลงประกาศ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา รวมทั้งเนื้อหาประกาศ ซึ่งเจ้าของประกาศต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น การโปรโมทประกาศโดย Kaidee จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Kaidee ไม่ว่าในกรณีใดหรือความเสียหายใดก็ตาม

(2) Kaidee สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของการโปรโมทใด ๆ รวมถึงการเข้าถึงการโปรโมทของผู้ใช้งานรายใด ๆ ตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งานของ Kaidee หรือตามแต่ที่ Kaidee จะเห็นเป็นการสมควร และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานของ Kaidee โดย Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของ Kaidee

(3) Kaidee สงวนสิทธิในการโอนบริการใด ๆ รวมถึงบริการโปรโมทโดย Kaidee ทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

(4) สิทธิของผู้ใช้งานในการโปรโมทประกาศขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
41 จาก 46 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น