การขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

การขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการระบุรายละเอียด ซึ่งอาจประกอบด้วยรายการต่างๆ ตัวอย่างเช่น

  • ชื่อหัวข้อประกาศ
  • หมายเลขประกาศ
  • วันที่ลงประกาศ
  • ชื่อที่ใช้ในการลงประกาศ
  • หมายเลขสมาชิก
  • วันที่สมัครสมาชิก

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
15 จาก 16 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น