ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Dealer package

  • โค้ดโปรโมชั่นมีวันหมดอายุและจำกัดการใช้ได้เฉพาะบริการในบางหมวดหมู่ที่กำหนด ผ่านแพลตฟอร์ม Kaidee เท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ข้อเสนอโค้ดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น การใช้โค้ดอาจถูกระงับได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีต่ออายุประกาศ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขประกาศได้เฉพาะ ‘ชื่อหัวข้อ‘ ‘ราคา‘ ‘รูปภาพ‘ ‘รายละเอียดเพิ่มเติม‘ และ ‘เบอร์โทรศัพท์‘ เท่านั้น
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
35 จาก 58 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น