ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท จูอาโล่  มาร์เก็ตเพลส จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “Kaidee”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในนามของ Kaidee กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ Kaidee (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ Kaidee ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงฝ่ายเดียว

 • การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee
 • การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งานหรือบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Kaidee จากแอพสโตร์ใด ๆ ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น Kaidee ถือว่าเป็นการยอมรับซึ่งเทียบเท่ากับการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ และระเบียบต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายของ Kaidee ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้  
 • แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Kaidee ทั้งหมด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Kaidee ถือเป็นสมบัติของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศโดยผู้ใช้งานเป็นของผู้ใช้งานหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ความที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีผลใช้บังคับกับในกรณีผู้ใช้งานในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของนายจ้าง องค์กรธุรกิจ ร้านค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ด้วย ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าตนมีอำนาจทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือก่อความผูกพันระหว่างนายจ้าง องค์กรธุรกิจ หรือร้านค้ากับข้อตกลงนี้ การกระทำใด ๆ และการแสดงเจตนาตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อตกลงนี้และตามนโยบายของ Kaidee ของผู้ใช้งานดังกล่าวถือว่าได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในนามขององค์กรธุรกิจหรือร้านค้านั้น ๆ โดยการตกลงยินยอมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนมิได้เช่นกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามความเห็นสมควรของ Kaidee โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และมีผลบังคับโดยทันที ซึ่งจะมีการประกาศในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง การที่ผู้ใช้งานดำเนินการ ใช้งานหรือบริการเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ต่อไป ถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวให้ความตกลงยินยอมโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น 

ขอบเขตการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถูกกำหนดและจำกัดพื้นที่การใช้งานหรือบริการเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบจัดหาฮาร์ดแวร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร) และซอฟต์แวร์ (ระบบปฏิบัติการ) ที่สามารถเข้าถึงและเข้ากันได้กับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee และความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (หากมี) เป็นการส่วนตัว

 

1. กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก


1.1 ผู้ใช้งานบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บุคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกและถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ Kaidee ได้คนละ 1 (หนึ่ง) บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

1.2 สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เท่านั้น ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม Kaidee ถือว่าการที่ผู้เยาว์เริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง Kaidee กับ ผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ ผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว Kaidee ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.3 Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขและจำกัดขอบเขตพื้นที่ของความสามารถในการสมัครสมาชิกและการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เฉพาะแก่ผู้ใช้งานและการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น Kaidee ไม่อนุญาตการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ในพื้นที่อื่นภายนอกประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaidee

1.4 Kaidee เป็นชื่อจดทะเบียนทางการค้าและได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ห้ามผู้ใช้งานใช้หรือระบุชื่อ Kaidee ในชื่อสมาชิกหรือนามแฝง หรือข้อมูลในประกาศ ซึ่งอาจเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นว่า Kaidee มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

1.5 ในการสมัครสมาชิกหรือใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน เฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้น ภายในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูล รายละเอียดดังกล่าว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบัญชีสมาชิกหรือตามประการต่าง ๆ ของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ ความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ (หากมี) ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกของ Kaidee อาจมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเตรียมโดยเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเพื่อพยายามรับรองคุณสมบัติของผู้ใช้งาน

1.6 ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ Kaidee หรือการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee นั้น ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายของ Kaidee รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ Kaidee หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น

1.7 บัญชีสมาชิกของ Kaidee ตามข้อตกลงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตที่จำกัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านั้น โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ Kaidee ห้ามผู้ใช้งานจำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิบัญชีสมาชิก Kaidee ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.8 นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกาศ เผยแพร่ โฆษณาสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ต่อ Kaidee และบุคคลอื่น การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ตามข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว Kaidee ไม่ยอมรับหลักจรรยาบรรณที่นำมาใช้บังคับโดยเกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวข้องให้ภายใต้ข้อตกลงนี้

1.9 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน หรือล่วงรู้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องแจ้งหรือติดต่อ cs@Kaidee.com โดยทันที 

1.10 ระหว่าง Kaidee กับผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก Kaidee ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมายและตามข้อตกลงนี้ต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหาย ละเมิดสิทธิหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากหรือซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือบริการใด ๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการส่งรับข้อมูล นิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองหรือบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee

1.11 ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ของผู้อื่นโดยปราศจากอำนาจ ไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและละเมิดข้อตกลงนี้ ถึงแม้ว่า Kaidee ไม่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องตามระบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับประกาศของผู้ใช้งาน สิทธิความเป็นเจ้าของ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้งานและสินค้าหรือบริการที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ในกรณีนี้ผู้ใช้งานมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย โดยยืนยันว่า Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้งาน และตกลงที่จะรับผิดชอบต่อ Kaidee ในความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง Kaidee อาจเรียกร้องได้

1.12 Kaidee ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิขาด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Kaidee

1.13 Kaidee ขอสงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น หรือบริการทุกประเภทของ Kaidee รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee บัญชีและข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

 

2. การลงประกาศ

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการลงประกาศ ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด


2.1 การประกาศขายสินค้าหรือบริการจะต้องเป็น 1 รายการ/ชนิด ต่อ 1 ประกาศและ 1 ประเภทของหมวดสินค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลงสินค้าชนิดเดียวกันที่ลงประกาศไว้แล้วซ้ำมากกว่า 1 ประกาศ 

2.2 การใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการพิเศษอื่น ๆ ในการลงประกาศสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ Kaidee กำหนด โดยการเลือกใช้งานหรือบริการดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามที่ Kaidee กำหนดไว้* ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

*หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ของ Kaidee จะถูกกำหนดด้วยจำนวน Kaidee Egg ตามนโยบายของ Kaidee แต่เพียงฝ่ายเดียว

 

2.3 ผู้ใช้งานที่ให้คำเสนอหรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน

 

ข้อห้ามทั่วไป

 • ห้ามประกาศสินค้าหรือบริการมากกว่าหนึ่งรายการ (ชนิด/ประเภท) ไม่รวมของแถม ในหนึ่งประกาศ
 • ห้ามทำการประกาศสินค้าหรือบริการที่ได้ลงประกาศแล้วในหมวดใดหมวดหนึ่งซ้ำในหมวดเดียวกันหรือหมวดอื่น
 • ห้ามใช้บัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน
 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “ห้ามโดยเด็ดขาด” ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ (1) ข้างล่างนี้)
 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” (บางจำพวก) ซึ่งมีระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยปราศจากความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงประกาศ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ (2) ข้างล่างนี้)

ตารางที่ (1)

ห้ามโดยเด็ดขาด ประเภทสินค้าและบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่ต้องห้ามลงประกาศ
1 สินค้าในรูปแบบการประมูล
2 สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Adidas, จักรยานยี่ห้อ DAHO
**สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น สินค้าก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป, เสื้อผ้าเกรด Mirror
4 หมวด เคเบิ้ล ,กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box , Apple TV box  (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)
5 ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stem cell ทุกชนิด
6 สิ่งของหลุดจำนำ
7 สินค้าต้องห้ามตามกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์
8 สินค้าที่ไม่มี อย. เช่น อาหารสำเร็จรูปที่ไม่มี อย.
9 ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย
10 ฐานข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์
11 รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก
รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต (ไม่มีหนังสือ) 
รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ
รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์ (ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์)
12 สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดที่มีชีวิต หรือซากสัตว์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
13 หุ้น และ หลักทรัพย์ต่าง ๆ
14 แผ่นภาพยนตร์ วิดิทัศน์
15 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
16 GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก
17 สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง)
18 ไม้หวงห้ามทุกชนิด ที่ไม่ได้แปรรูป หรือที่แปรรูปแต่ไม่มีใบอนุญาต
*** ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท
19 ผลิตภัณฑ์จำพวก ยา ทั้งเพื่อความงามและสุขภาพ
20. กัญชา (ทุกส่วนของพืชกัญชา รวมทั้งสารสกัด หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิดที่มีส่วนผสมของกัญชา)

 

ประเภทบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ
1 ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่
2 โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานหรือหารายได้ออนไลน์
3 Affiliate Marketing หรือการเป็นตัวแทนโฆษณาของเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Amazon Affiliate, Lazada Affiliate
4 ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
5 บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก

 

ตารางที่ (2)

ประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” ซึ่ง Kaidee กำหนดระเบียบและข้อกำหนดเฉพาะในการลงประกาศที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่มีเงื่อนไขเฉพาะในการลงประกาศ
สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์***  มีบทเฉพาะการ (สินค้าที่มีการควบคุม)  โปรดอ่านรายละเอียดใน “ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์”

เพื่อให้ประกาศสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งานมีความดึงดูด น่าสนใจ และถูกต้องตามนโยบายของ Kaidee ข้อมูลและรูปภาพที่ปรากฏในประกาศจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

3. ข้อความเนื้อหาของประกาศ

 • ผู้ใช้งานจะต้องให้หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตน หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นจริง และมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย
 • ผู้ใช้งานให้สิทธิ์ในเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Kaidee แก่ Kaidee ที่ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีค่าสิทธิ์ในการใช้อย่างถาวร ซึ่งสามารถช่วงต่อในการใช้ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมาย คุณสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใหหรือด้วยเหตุใดๆ ต่อ Kaidee รวมทั้ง บุคลากร บริษัทในเครือและผู้รับมอบหมายของ Kaidee ในการใช้เนื้อหาของคุณ และ Kaidee ไม่ต้องรับผิดชอบบุคคลที่สามด้วย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

 • ห้ามใช้ข้อความที่คลุมเครือ
 • ในกรณีที่สินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานต้องชี้แจ้งรายการดังกล่าวให้ระเอียดครบถ้วน

รูปภาพ

 • รูปภาพสำหรับประกาศสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม แสดงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง คำอธิบายและฉลากหรือใบอนุญาตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้รูปภาพหรือข้อมูลของของผู้อื่นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ราคา

 • ราคาสินค้าหรือบริการที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ในกรณีการประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานจะต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อ

 • ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ภายในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้ เท่านั้น

ความรับผิดชอบ

 • ผู้ใช้งานรับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ รูปถ่าย รูปแบบตัวอักษร ข้อความใด ๆ) ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เป็นจริง และตนเป็นเจ้าของผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย Kaidee 
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้งานใช้หรือนำมาเผยแพร่ซึ่งข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง หรือ คัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ แหล่งข้อมูลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ใช้งาน 
 • ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee จะไม่เป็นความลับและพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ ดังนั้น Kaidee ไม่มีความผูกพันตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม
 • หาก Kaidee พบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง Kaidee สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ Kaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ จากการดำเนินการนี้
 • การแสดง ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินจริง หลอกลวง หรือละเมิดสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่นโดยผู้ใช้งานเจ้าของประกาศนั้น ถือว่าเป็นการกระทำและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้งานตกลงว่า Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวหรือต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

 

4. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

4.1 เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Kaidee เป็นระบบที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีไว้สำหรับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบดังกล่าว อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4.2 ห้ามผู้ใดเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Kaidee รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Kaidee โดยมิชอบ หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบดังกล่าว หรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือนำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสู่ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Kaidee หรือเปิดเผยมาตรการป้องกันระบบของ Kaidee

4.3 ห้ามผู้ใดกระทำการใดที่ Interact หรือ Interoperate กับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Kaidee  เช่น ดาวน์โหลด, อัปโหลด, โพสต์, ตั้งค่าสถานะ, ส่งอีเมล, ค้นหาผ่านวิธีการที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้โดย Kaidee หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee


4.4 ห้ามผู้ใด Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spamming หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พึงประสงค์กับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Kaidee

4.5 ห้ามผู้ใด โดยมิได้รับการอนุญาตที่ทำเป็นหนังสือจาก Kaidee เก็บ บันทึก รวบรวม ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ใช้ หรือมีไว้เพื่อการใด ๆ ซึ่งเนื้อหาข้อมูล ข้อมูลประกาศ ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลช่องทางติดต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ปรากฏหรือแสดงบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Kaidee 

4.6 การฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.5 ข้างต้น ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaidee ซึ่ง Kaidee ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยท่านจะมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Kaidee ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ที่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อประกาศ หรือ 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิ์เรียกร้องอื่น ๆ ซึ่ง Kaidee มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกต่างหาก


5. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 Kaidee โดยบริษัทจูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดและบริษัทในเครือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee และรวมถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Kaidee ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Kaidee
 • สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

 

5.2 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Kaidee โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Kaidee หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Kaidee อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaidee ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น


5.3 Kaidee เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสำเนาแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เท่านั้น

5.4 ผู้ใช้งานให้สิทธิ์แก่ Kaidee โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ โดยไม่มีภาระและค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิ์และความสามารถในการใช้งานทั่วโลก การใช้ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเนื้อหาในประกาศและข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ Kaidee ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใดก็แล้วแต่ ทั้งที่มีหรือได้รับทราบแล้วขณะนี้ หรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ซึ่งมอบให้ในที่นี้อย่างเฉพาะแล้ว ผู้ใช้งานตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้

5.5 ผู้กระทำละเมิดต่อ Kaidee มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Kaidee ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ที่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อประกาศ หรือ 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ซึ่ง Kaidee มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกต่างหาก

5.6 หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสินค้าหรือบริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายการประกาศสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ ส่งมายัง cs@kaidee.com เพื่อให้ Kaidee ตรวจสอบ ซึ่ง Kaidee อาจให้ความร่วมมือในการลบประกาศสินค้าหรือบริการตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ Kaidee ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการและไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและผู้ใช้งานต่อกันเองเท่านั้น

6. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

6.1 การดำเนินการของ Kaidee คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดสรรพื้นที่ออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ในการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือบริการ ซึ่งผู้ขาย เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการที่มีการลงประกาศ และ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อ เจรจาตกลงทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญากันเองได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงของพ่อค้าคนกลางและ Kaidee แต่อย่างใด ดังนั้น Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนิตินัยและทางพฤตินัยกับผู้ใช้งานทุกฝ่ายในธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง การประกาศหรือเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ การให้หรือความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายหรือให้บริการระหว่างผู้ใช้งาน กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน การชำระหนี้ การตรวจสอบและส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Kaidee กับผู้ใช้งาน: Kaidee ไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ใช้งานไม่ว่าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee อีกทั้ง Kaidee ไม่ได้แนะนำ เชิญชวนหรือคัดท้ายผู้ใช้งานทุกฝ่ายให้ทำธุรกรรม นิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ อีกทั้ง Kaidee ไม่มีหรือได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การลงประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสาร หรือธุรกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งาน การให้ข้อเสนอทางสัญญาใด ๆ จากผู้ใช้งานทุกฝ่าย

6.3 ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสินค้าและบริการที่แสดงหรือปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee นั้นได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริการ และประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น Kaidee ไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเจรจาตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ รวมทั้งสินค้าและบริการ การลงประกาศ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องให้ Kaidee รับผิดชอบ ร่วมรับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเองหรือต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี


6.4 เพื่อความปลอดภัย Kaidee จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของธุรกิจประเภทบริหารจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ซึ่งการจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ทำให้ Kaidee ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานทุกฝ่ายควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังเกี่ยวกับประกาศสินค้าและบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ตัวอย่างเช่น ความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลงในประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ

 

7. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล


7.1 ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เช่น เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ โดยตรง Kaidee เพียงแต่รวบรวมข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee อันเป็นพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานเท่านั้น ซึ่ง Kaidee จึงไม่สามารถทราบถึงความถูกต้อง ข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลได้ทั้งหมด อีกทั้ง Kaidee ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ใช้งานในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง กับผู้ใช้งาน ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรองว่า เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee มีสมบูรณ์ ถูกต้อง ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่เป็นการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Kaidee

7.2 ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นสมควร ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนโดยบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่หรือพนังงานของรัฐ หรือในกรณี Kaidee พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานส่งหรือป้อนเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ ที่แสดง เผยแพร่หรือปรากฏในเมนูพูดคุย หรือบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ทาง Kaidee ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ในประกาศหรือบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว และ Kaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวนี้

7.3 การที่ผู้ใช้งานส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลของประกาศที่แสดงหรือปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee นั้น ผู้ใช้งานตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ในเนื้อหาข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใด ๆ แก่ Kaidee ในการจัดการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลนั้น รวมทั้งความสามารถในการใช้งานทั่วโลกและให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของ Kaidee การรักษาความปลอดภัย การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่มีหนังสือแจ้ง หรือเพื่อคุ้มครองเนื้อหาข้อมูลนั้นตามสมควรในฐานะผู้มีหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้รับมอบสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงที่สุด

7.4 ข้อมูลเนื้อหาของประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee มีให้ไว้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ ซึ่ง Kaidee ไม่มีส่วนร่วมหรือภาระผูกพันและความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายหรือบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้งานรับรองว่า ผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาข้อมูลของประกาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่น การใช้งานหรือการก่อนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee หรือไม่ก็ตาม อาจมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นภาระและหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกฝ่ายที่ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาต่าง ๆ ของประกาศก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและสิทธิส่วนบุคคล

 

8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย

เมื่อผู้ใช้งานใช้หรือเข้าถึงเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย ดังนี้โดยเคร่งครัด

8.1. การเข้าใช้เมนูพูดคุยและบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย

8.1.1 Kaidee สงวนสิทธิ์จำกัดความสามารถในการใช้เมนูพูดคุยให้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีบัญชีสมาชิก Kaidee เท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานกับ Kaidee แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้เมนูพูดคุยได้โดยอัตโนมัติ

8.1.2 Kaidee ถือว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้

8.1.3 ผู้ใช้งานจะต้องดูแลบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานและป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงเมนูพูดคุยของตนด้วย ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการกระทำหรือบทสนทนาใดๆ ที่เกิดขึ้นในเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้นถือเป็นการกระทำหรือการดำเนินการโดยผู้ใช้งานที่ถือบัญชีสมาชิกดังกล่าวโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ

8.1.4 ผู้ใช้งานตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรในเนื้อหาข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานและเพิกถอนไม่ได้ โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใด ๆ แก่ Kaidee ในการเข้าถึงและตรวจสอบบัญชีสมาชิกและเมนูพูดคุยของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องมีแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด อันเป็นการดำเนินการภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน รวมถึงเพื่อจัดบริการ และ เพื่อการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจกระทำโดย Kaidee หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน

8.1.5 Kaidee สงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการแจ้งให้ทราบในพื้นที่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงความเป็นปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพูดคุยต่อไป ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้

 

8.2. เนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน

8.2.1 “ข้อมูล” และ “เนื้อหา” นอกเหนือจากคำนิยามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้หมายความถึง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลโปรไฟล์ ไอคอน เป็นต้น ที่ผู้ใช้งานส่งให้ Kaidee หรือที่ผู้ใช้งานให้ผู้ใช้ Kaidee อื่นดูผ่านทางเมนูพูดคุย

8.2.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาของตนไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิอื่น ๆ รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อตกลงนี้ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

8.2.3 ห้ามผู้ใช้งานให้หรือใช้ข้อความเพื่อแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าใจผิดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอื่นโดยตรง ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยระบุแหล่งที่มาและเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง

8.2.4 ในกรณีเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้งานมีความไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อ 2.2 ดังกล่าวข้างต้น Kaidee อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าว หรือปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด

8.2.5 Kaidee อาจจัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลในประกาศ เมนูพูดคุย และบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ในการบริหารจัดการ ติดต่อผู้ใช้งาน โฆษณาและส่งเสริมการขายและบริการ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลทางสถิติและพฤติกรรม หรือดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ใช้งานอนุญาตให้ Kaidee จัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดเขตพื้นที่

8.2.6. Kaidee จะไม่เปิดเผยเนื้อหา ข้อมูลผู้ใช้งาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้งานในเมนูพูดคุยแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้งาน ยกเว้น (1) Kaidee อาจแบ่งปันข้อมูลที่ Kaidee เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ ตามที่ Kaidee เห็นสมควร รวมถึงมาตรการความปลอดภัย สำหรับ Kaidee และ (2)ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อบังคับตามกฎหมาย และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายให้ Kaidee เปิดเผยหรือส่งสำเนาเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน Kaidee อาจเปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุมัติจากผู้ใช้งานแต่อย่างใด

 

8.3. ข้อจำกัดความรับผิด

8.3.1 ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเมนูพูดคุยโดยผู้ใช้งานเอง ซึ่ง Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับประกัน ถึงความถูกต้องและความเป็นจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว ดังนั้น Kaidee จึงไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเกิดจากการใช้เมนูพูดคุย ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

8.3.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องนั้นด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Kaidee สงวนสิทธิที่จะไม่เกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว

 

8.4. ความปลอดภัยในการใช้งาน
การใช้เมนูพูดคุยของ Kaidee ห้ามผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้

8.4.1 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

8.4.2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ Kaidee ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลอื่น

8.4.3 โอนสิทธิ์หรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

8.4.4 โพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม ลามกหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ

8.4.5 บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา

8.4.6 ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ Kaidee ได้กำหนด

8.4.7 เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม

8.4.8 รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของ Kaidee หรือแทรกแซงการให้บริการของ Kaidee หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการที่มีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ

8.4.9 กระทำการหรือกิจกรรมอื่นใดที่ Kaidee ถือว่าเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ โฆษณา หรือส่งข้อความรบกวนโดยการสุ่มถึงผู้ใช้งานผ่านทางเมนู “คุยกับผู้ขาย” หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะในลักษณะข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจาก Kaidee)

8.4.10 กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้ Kaidee อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่ Kaidee พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 

8.5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับและการยกเลิกการใช้เมนูพูดคุย
      Kaidee อาจระงับการใช้ ปิดกั้นการเข้าถึงเมนูพูดคุย หรือปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีจำเป็นหรือที่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

8.5.1 มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปของ Kaidee หรือมีการใช้เมนูพูดคุยในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่พิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม

8.5.2 ในกรณีที่ Kaidee ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ โดยไม่มีสาเหตุมาจาก Kaidee ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเมนูพูดคุยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยอาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง ซึ่ง Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือยกเลิกการใช้เมนูพูดคุยดังกล่าว


8.6. การโอนสิทธิ

8.6.1 ห้ามผู้ใช้งานโอนหรือให้สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้งานในการใช้เมนูพูดคุยให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี

8.6.2 Kaidee สงวนสิทธิ์ในการโอนบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

 

9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Kaidee Egg

การให้บริการหรือการใช้บริการบางประเภทบน Kaidee แพลทฟอร์มอาจมีค่าบริการในรูปแบบ "ขายดีเอ้ก" (Kaidee Egg) โดยค่าบริการจะมีจำนวนที่ความแตกต่างขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ ซึ่งผู้ใช้งานที่ประสงค์จะใช้บริการที่มีค่าบริการจะถูกแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวน Kaidee Egg ที่ต้องใช้ชำระก่อนที่จะใช้บริการนั้น ๆ ได้ 


9.1 ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Kaidee Egg

 • การใช้บริการบางประเภท ตัวอย่างเช่น การลงประกาศสินค้าหรือบริการบางประเภท การโปรโมทประกาศ บริการต่ออายุประกาศ เป็นต้น จะมีการเรียกเก็บค่าบริการที่มีจำนวนต่างกันตามวิธีการและระเบียบที่ Kaidee ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องใช้ Kaidee Egg ในการชำระค่าบริการสำหรับบริการตามความประสงค์ โดยจำนวน Kaidee Egg ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในบริการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการ
 • ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Kaidee Egg ได้โดยตรงจากเว็บไชต์ Kaidee.com หรือแอปพิเคชั่น Kaidee ในบางกรณีผู้ใช้งานอาจได้รับ Kaidee Egg ตามข้อเสนอพิเศษและวิธีการอื่น ๆ ตามระเบียบที่ Kaidee กำหนด
 • ผู้ใช้งานตกลงว่าตนไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลี่ยน Kaidee Egg ที่เคยซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
 • Kaidee Egg ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศ และค่าบริการอื่น ๆ ที่เสนอหรือกำหนดไว้โดย Kaidee ได้
 • ผู้ใช้งานตามบัญชีสมาชิกจะมีบัญชี Kaidee Egg ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ซึ่งบัญชี Kaidee Egg จะถูกเปิดใช้งานทันทีที่มีการซื้อหรือได้รับ Kaidee Egg และถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบัญชีสมาชิกที่มีการซื้อหรือที่ได้รับ Kaidee Egg เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้งานไม่สามารถชำระค่าบริการด้วย Kaidee Egg แทนหรือเพื่อบัญชีสมาชิกรายอื่น หรือโอนหรือยักย้าย Kaidee Egg ระหว่างบัญชีได้
 • ผู้ใช้งานด้วยตนเองจะใช้ความระมัดระวังและป้องกันบัญชี Kaidee Egg ของตน โดย Kaidee ไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายของ Kaidee Egg ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดโดยตรงของ Kaidee ยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้สิทธิแก่ Kaidee ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเพิกถอนและ/หรือปิดบัญชี Kaidee Egg ได้ โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับ Kaidee และจะไม่เรียกคืนเงินตามมูลค่า Kaidee Egg ที่คงเหลือในบัญชี Kaidee Egg ของผู้ใช้งานด้วย
 • ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป Kaidee Egg มีอายุการใช้งาน 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อครั้งล่าสุด ผู้ใช้งานรับทราบว่าจำนวน Kaidee Egg ที่คงอยู่ในบัญชีเกินกว่า 90 วันดังกล่าวจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ ซึ่ง Kaidee ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก Kaidee
 • ระเบียบ วิธีการ หน่วยและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับ Kaidee Egg อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระเบียบ วิธีการ หน่วยและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับ Kaidee Egg ที่ใช้บังคับล่าสุดได้ที่เมนู "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน" ที่ปรากฏบนแพลทฟอร์มของ Kaidee

9.2 การซื้อและการชำระเงินค่า Kaidee Egg

 • ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Website และ Mobile Web โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด QR Code หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ตามที่ Kaidee กำหนด ซึ่งการชำระเงินบางประเภทจะมีการนำผู้ใช้งานไปสู่ระบบรับชำระเงินที่มั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายภายนอกแพล็ตฟอร์มของ Kaidee อย่างไรก็ดีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตอาจมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามเงื่อนไขของธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนั้น ๆ ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งานโดยตรง
 • ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Application ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยชำระเงินผ่านระบบ In-App Purchase ของ Google Play หรือ Apple / iTune ซึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อผู้ใช้งานจำต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google Wallet หรือ Apple ID และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Google หรือ Apple (ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบและต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการชำระเงินที่ส่งเข้าสู่ระบบ และผู้ใช้งานมีนิติสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน หรือ Google หรือ Apple โดยตรงเป็นการส่วนตัว) 
 • ราคาแพ็กเกจ Kaidee Egg ที่แสดง เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ใช้งานสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามขั้นตอนที่ Kaidee กำหนด
 • ผู้ใช้งานไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้ Kaidee Egg เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีอยู่บนแพลทฟอร์ม Kaidee เท่านั้น โดยจำนวน Kaidee Egg สำหรับบริการแต่ละประเภทมีความแตกต่างตามที่ปรากฏก่อนการชำระค่าบริการ ด้วยการกดชำระค่าบริการด้วย Kaidee Egg ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงในอัตราค่าบริการนั้น อย่างไรก็ตาม Kaidee สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าว
 • ผู้ใช้งานไม่สามารถคืน Kaidee Egg และไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระค่า Kaidee Egg คืนได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับ

บริการชำระเงินผ่านทาง QR Code (QR โค้ด)

ลูกค้าสามารถเลือกเติม Kaidee Egg ในบัญชีของท่านสมาชิกผ่านทาง QR โค้ดได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม* ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) เลือกการสั่งซื้อ Kaidee Egg บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันของ Kaidee

(2) เลือกช่องทางการชำระเงิน โดย “โอนเงินด้วย QR โค้ด” และเลือกจำนวน Egg ที่ต้องการซื้อ

(3) ระบบจะแสดง QR โค้ด ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินให้ท่าน

 • การใช้งานผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถเปิดใช้แอปพิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการและทำการสแกน QR โค้ด เพื่อดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการขอ QR โค้ดใหม่ โดยกดปุ่ม “รีเฟรช”
 • การใช้งานผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กด “บันทึกภาพ QR โค้ด”เพื่อทำการบันทึกภาพในอัลบั้มรูป ก่อนที่ดำเนินการชำระเงินต่อไปที่แอปพิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการ เพื่อดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการขอ QR โค้ดใหม่ โดยกดปุ่ม “รีเฟรช”

  การดำเนินการและปฏิบัติการบนแอปพิเคชันของธนาคารผู้ให้บริการจะอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของ Kaidee หากท่านได้รับความขัดข้องหรือปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของธนาคาร กรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

(4) ระบบจะแจ้งเตือนผลการชำระเงินว่าสำเร็จ หรือมีข้อขัดข้องอย่างไรหรือไม่

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการชำระเงินผ่านทาง QR Code กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-119-5000 (เฉพาะในเวลาทำการปกติ) หรือ ส่งอีเมล์มาที่ cs@kaidee.com


*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจมีผลใช้บังคับทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Kaidee

 

10. บริการและเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าบริการ

การลงประกาศสินค้าหรือบริการในบางหมวดอาจมีค่าใช้จ่าย “ค่าบริการ” ตามอัตรา Kaidee Egg ที่​ได้กำหนดไว้ ซึ่งระบบของ Kaidee จะแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบเพื่อยืนยันก่อนที่จะตกลงชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกาศสินค้าหรือบริการทุกประเภทจะมีอายุ 30 วันเท่านั้น อย่างไรก็ดี การโปรโมทประกาศในแบบพิเศษ เช่น Hot หรือ Premium อาจมีอายุประกาศที่ลดลงหรือไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแยกต่างหาก

 • Kaidee สงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการลบหรือระงับการแสดงประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศหรือตามนโยบายการใช้งาน Kaidee
 • ผู้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนค่าบริการใด ๆ ที่ได้มีการชำระแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการเฉพาะครั้งหรือแพ็กเกจ รวมถึงในกรณีที่ประกาศถูกลบหรือระงับการแสดงผลโดย Kaidee  เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งาน Kaidee
 • หากประกาศของผู้ใช้งานถูกลบหรือถูกระงับการแสดงประกาศแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องให้ Kaidee แสดงหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับประกาศรายการนั้นได้อีกต่อไป

 

10.1 ข้อกำหนดเบื้องต้น

หมวดรถยนต์ และหมวดอสังหาริมทรัพย์:

 • ผู้ใช้งานสามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 1 ประกาศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศนั้นได้ตลอดระยะเวลาอายุของประกาศ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือลงประกาศหลังจากนั้น ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแก้ไขตามราคาและเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนดไว้

หมวดพระเครื่อง และหมวดอะไหล่รถ ประดับยนต์:

 • ผู้ใช้งานสามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 3 ประกาศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศนั้นได้ตลอดระยะเวลาอายุของประกาศ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือลงประกาศหลังจากนั้น ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแก้ไขตามราคาและเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนดไว้

หมวดมือถือ และคอมพิวเตอร์:

 • ผู้ใช้งานสามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ สำหรับมือถือ, แท็บเล็ต, อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโน๊ตบุ๊ค อย่างละ 1 ประกาศ, สำหรับอุปกรณ์เสริมมือถือและแท็บเล็ต 3 ประกาศ และสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ 3 ประกาศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศนั้นได้ตลอดระยะเวลาอายุของประกาศ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือลงประกาศหลังจากนั้น ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแก้ไขตามราคาและเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนดไว้

KD Pay

 • การที่ผู้ซื้อสินค้าชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่ Kaidee จัดให้ไว้ ผู้ซื้อสามารถแน่ใจว่าเงินค่าสินค้าดังกล่าวจะคงอยู่ในบัญชีที่แยกต่างหากและไม่จะถูกโอนไปยังผู้ขายสินค้าจนกว่าตนจะได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามคำยืนยันของตนที่ให้กับบริษัทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกันเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ดูได้ที่ (Link)

บริการส่งพัสดุ

 • ด้วยบริการการส่งพัสดุดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
 • เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้บริการส่งพัสดุที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ใช้งานถือว่าได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ (Link)

10.2 ค่าบริการ

ค่าบริการโปรโมทประกาศ

 • ผู้ใช้งานสามารถชำระค่าบริการโปรโมทด้วย Kaidee Egg แล้วแต่ประเภทของการโปรโมท ซึ่ง Kaidee ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสมและความสะดวกในการชำระค่าบริการ
 • เมื่อผู้ใช้งานใช้ Kaidee Egg ชำระค่าบริการโปรโมทแล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชำระค่าบริการโปรโมทนั้นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee
 • ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน Kaidee รวมทั้งเป็นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ชำระค่าบริการโปรโมทตามแต่กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชำระค่าบริการโปรโมท และยอมรับด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน Kaidee โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอมรับว่า Kaidee ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการโปรโมท ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องคืนโดยผู้ใช้งานหรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม

ค่าบริการ KD Pay

 • การชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee  ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ

ค่าบริการส่งพัสดุ

 • ด้วยบริการการส่งพัสดุดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ Kaidee

10.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Dealer package

 • โค้ดโปรโมชั่นมีวันหมดอายุและจำกัดการใช้ได้เฉพาะบริการในบางหมวดหมู่ที่กำหนด ผ่านแพลตฟอร์ม Kaideeเท่านั้น
 • Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ข้อเสนอโค้ดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น การใช้โค้ดอาจถูกระงับได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีต่ออายุประกาศ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขประกาศได้เฉพาะ ‘ชื่อหัวข้อ‘ ‘ราคา‘ ‘รูปภาพ‘ ‘รายละเอียดเพิ่มเติม‘ และ ‘เบอร์โทรศัพท์‘ เท่านั้น 
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Kaidee กำหนด


10.4 เงื่อนไขอื่นๆ

Kaidee อาจมีบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการนั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการใช้งานต่อไป

 

11. บริการการชำระเงินค่าสินค้าและการส่งสินค้า

บริการการชำระเงินค่าสินค้าและการส่งสินค้าเป็นบริการเสริมของ Kaidee (บริษัทฯ) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในการส่งสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและการส่งสินค้าสำหรับผู้ใช้บริการ

 

11.1 บริการการชำระเงินค่าสินค้า

การที่ผู้ซื้อสินค้าชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่ Kaidee จัดให้ไว้ ผู้ซื้อสามารถแน่ใจว่าเงินค่าสินค้าดังกล่าวจะคงอยู่ในบัญชีที่แยกต่างหากและไม่จะถูกโอนไปยังผู้ขายสินค้าจนกว่าตนจะได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามคำยืนยันของตนที่ให้กับบริษัทฯ

 

คำจำกัดความ

 • ผู้ใช้งาน หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการชำระเงิน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 

ข้อกำหนดทั่วไป

 • ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่ Kaidee จัดให้ไว้ดังต่อไปนี้
  • บัตรเครดิต
  • บัตรเดบิต
  • การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • การชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee  ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
 • การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบเท่านั้น และเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินที่ออกโดยธนาคารที่ตนเลือกใช้บริการที่แสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ภายในสาม (3) วันทำการ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อสินค้าของผู้จะซื้อจะถูกยกเลิก 
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระเงินหรือยกเลิกการชำระเงินได้ 
 • ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนให้หรือใช้ในการชำระเงิน และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
 • ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงิน ความสูญหายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากการให้หรือจัดส่งข้อมูลต่อผู้ให้บริการการชำระเงินหรือธนาคารที่ตนเลือกใช้ รวมถึงความบกพร่องหรือประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ซื้อและ/หรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้หรือใช้ในการชำระเงิน ในกรณีบริษัทฯ พบข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยและแจ้งให้ผู้ซื้อชี้แจ้งแก้ไข แต่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจระงับธุรกรรมหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ 
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำยืนยันจากผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าที่ตนสั่งซื้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังจากหักค่าบริการต่าง ๆ แล้วให้กับผู้ขายสินค้าตามกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินของบริษัทฯ ต่อไป

11.2 บริการการส่งสินค้า

คำจำกัดความ

 • ผู้ใช้งาน หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
 • ผู้ส่งพัสดุ หรือ ผู้ส่งสินค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้าหรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ส่งพัสดุในใบนำส่งพัสดุ
 • ผู้รับมอบ หมายถึง ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบพัสดุในใบนำส่งสินค้า
 • ผู้ให้บริการส่งพัสดุ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการขนส่ง (บุคคลที่สาม) ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 
 • พัสดุ หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุ เพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า
 • ใบนำส่งพัสดุ หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

ข้อกำหนดทั่วไป

 • เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้บริการส่งพัสดุที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม Kaidee ผู้ใช้งานถือว่าได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • ด้วยบริการการส่งพัสดุดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ  ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ  และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
 • เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับการแจ้งจาก Kaidee ว่ามีคำสั่งซื้อสินค้าและผู้ซื้อสินค้าได้ชำระค่าสินค้านั้นแล้ว ผู้ขายสินค้าจะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายในเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งรวมถึง วันที่ส่งสินค้า หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏในประวัติธุรกรรมการซื้อขายสินค้าในบัญชีของผู้ใช้บริการ เพื่อสะดวกในการติดตามการส่งพัสดุ
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ส่งพัสดุรับทราบและตกลงว่าหากผู้ให้บริการส่งพัสดุยืนยันคำสั่งการขอรับบริการส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งพัสดุหรือยกเลิกการส่งพัสดุได้ในภายหลัง 
 • ผู้ส่งพัสดุรับทราบว่าบริการการส่งพัสดุมีความเสี่ยง ซึ่งตนยอมรับภาระความเสียหาย สูญหาย ความล่าช้า หรือความไม่สามารถจัดส่งได้ ฯลฯ การเลือกใช้ความคุ้มครองตามการประกันภัยที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการส่งพัสดุจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้ส่งสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ส่งสินค้าตกลงว่า Kaidee ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียม การสูญเสียรายได้หรือกำไร ฯลฯ ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

12. นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “Kaidee”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และช่องทางการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้


1.1    นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ
ผ่านช่องทางและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ (เช่น www.kaidee.com, rod.kaidee.com, baan.kaidee.com, www.kaidee.com/money) แอปพลิเคชันมือถือ (เช่น Kaidee แหล่งช้อปซื้อขายออนไลน์) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE OA, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn และ YouTube) ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (เช่น อีเมล หรือห้องแชทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ผ่านโทรศัพท์ โทรสารหรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ผ่านแบบสอบถาม แบบฟอร์มการติดต่อ จดหมาย เอกสาร การเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือจากช่องทางหรือสถานที่อื่นมีการเก็บข้อมูลของท่านและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (เช่น งานกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน งานแถลงข่าว) (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ”) ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะเข้าเป็นเป็นลูกค้าหรือสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม (เช่น บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ และบุคคลที่เข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่สมัครรับจดหมายข่าวจากบริษัทฯ)

 

1.2   ในการเข้าเยี่ยมชมหรือลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายฉบับนี้

1.3   หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้งานหรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

1.4   บริษัทฯ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงนั้นจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงมีผลใช้บังคับ

1.5  โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่ท่านอาจเข้าถึงได้จากลิงก์บนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

 

2.1  “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมหรือข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)

2.2  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะว่าเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ข้อมูล”)

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสมัครใจและโดยตรง เมื่อท่าน

 

3.1  เข้าถึง ลงทะเบียน หรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ (เช่น การสมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การดำเนินธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การแสดงความเห็น การยืนยันตัวตน หรือข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจในระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เป็นต้น)

3.2  ส่งแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกรอกใบสมัคร การลงทะเบียน การขอรับบริการ การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถามหรือแบบสำรวจอื่น ๆ ที่ท่านได้ทำไว้หรือได้ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ สถานที่จัดกิจกรรมหรือโดยช่องทางอื่นใดก็ตาม


3.3  ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจากบริษัทฯ หรือยินยอมลงทะเบียนและ/หรือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (เช่น การจับฉลาก การประกวด การแข่งขัน งานกิจกรรมตอบแบบสำรวจ การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ ได้จัดหาหรือที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ โดยได้มีการขอข้อมูลของท่านไว้) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ สถานที่จัดกิจกรรมหรือโดยช่องทางอื่นใดก็ตาม

 

3.4  สนทนา ติดต่อสื่อสาร ส่งความเห็น ส่งเรื่องร้องเรียนและ/หรือติดต่อสอบถามประการอื่นใดกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) สื่อสังคมออนไลน์ หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอื่นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย บริการสารสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) อีเมล หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม

 

3.5  เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ หรือส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมและกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ

 

3.6  เข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

 

3.7  เชื่อมโยงบัญชีผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือบัญชีผู้ใช้งานแฟลตฟอร์มออนไลน์อื่นของท่านด้วยการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (Single Sign-On: SSO)

 

3.8  ได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของท่าน ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 

3.9  ทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านหรือบนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือกับผู้ให้บริการรับชำระเงินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

 

3.10  เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือเข้ามาในพื้นที่จัดงานกิจกรรม งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวหรืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของของบริษัทฯ

 

3.11  ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

 

ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านแก่บริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจเป็นข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องให้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บและประมวลผลข้อมูลจำเป็นบางอย่างของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้การเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่านและ/หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอหรือเข้าทำธุรกรรมกับท่านได้

 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ซึ่งท่านได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลนั้นทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

 

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่านหรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น นามแฝง

 • อายุ 

 • เพศ 

 • วันเดือนปีเกิด 

 • สัญชาติ

 • สถานภาพทางการสมรส 

 • ข้อมูลการทำงาน (เช่น สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อาชีพ ประเภทธุรกิจ ประวัติการทำงาน)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ของสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

 • หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร

 • ที่อยู่อีเมล 

 • นามบัตร 

 • ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน (กรณีมีตัวแทนหรือเป็นนิติบุคคล)

 • ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID)

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

 • ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 • ลายมือชื่อ

ข้อมูลสมาชิกและรายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 • ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

 • ข้อมูลรูปภาพ

 • ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

 • ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เช่น การตั้งค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ประวัติการสั่งซื้อและการจัดส่ง ความสนใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขคำร้องขอ บันทึกธุรกรรมการชำระเงิน ข้อมูลการตอบสนองต่อการโฆษณาของบริษัทฯ

 • ข้อมูลสนทนาและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบัญชีใด ๆ ที่ท่านติดต่อด้วยผ่านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านระบุในบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลทางการเงิน

 • ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตรและผู้บริการเครือข่ายชำระเงิน

 • รหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร (CCV Code)

 • เลขที่บัญชีธนาคารและประเภทบัญชี

 • ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

 • ข้อมูลวงเงินเครดิต

 • ข้อมูลรายได้

 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อขายผ่านผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เช่น ประเภทสินค้าหรือบริการ จำนวน ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น

ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

 • หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์

 • บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือและ/หรือบริการของท่าน จากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งจีพีเอส

 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเมื่อท่านเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้วยวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO)  เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Facebook ID และ Gmail ID) หรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Apple ID)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ข้อมูลและคำตอบจากการสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามที่ได้ให้ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแนะ รายละเอียด ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 • ข้อมูลและคำตอบที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทฯ

 • ข้อมูลช่องทางการสื่อสารและรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ที่ท่านต้องการหรือได้ให้ความสนใจไว้

 • ข้อสรุปเกี่ยวกับท่านซึ่งอ้างอิงจากการข้อมูลที่ท่านให้และ/หรือการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

 • ชื่อ-นามสกุล 

 • ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์

 • ชื่อสื่อสังคมออนไลน์และชื่อองค์กร (กรณีเป็นสื่อ)

 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงานกิจกรรม งานแถลงข่าวและ/หรืองานประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือในสถานที่ของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือผิดปกติบนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 • ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ หรือในบริเวณที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมหรือออกบูธงานแสดง

 • ภาพนิ่งหรือบันทึกวีดีโอของตัวท่าน เมื่อมีการเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวหรืองานแสดงสินค้าของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ประวัติอาชญากรรม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ/หรือความพิการ

 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏบนเอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน) หรือเอกสารประกอบการทำธุรกรรม เช่น ศาสนา เชื้อชาติ

ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความการสื่อสาร

 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ อาจได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

 • ข้อมูลอื่นที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

 

หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถใช้สิทธิเลือกออกจากการให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การเลือกออกจากการให้ข้อมูลหรือการขอถอนความยินยอมในการเก็บข้อมูล ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และ/หรือประมวลผลด้วยประการอื่นใดซึ่งข้อมูลของท่านอาจส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะจากบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 

ในการเสนอหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านและ/หรือเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ

 

6.1  บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้ไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย โดยท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์และความสามารถทางกฎหมายในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถเข้าถึงหรือเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายแล้ว

6.2   ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีและ/หรือเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นตามความยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

 

7. แหล่งที่มาของข้อมูล

 

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ โดยตรง
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยสมัครใจและโดยตรงเมื่อท่านเข้าถึง ลงทะเบียนหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม แบบสำรวจ การยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์) ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดแก่บริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน การเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ และข้อมูลหรือเอกสารใดที่ท่านให้ในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น การติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) ห้องแชท โทรศัพท์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด) เป็นต้น

 

7.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากระบบอัตโนมัติ
ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานของท่าน บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน (log) การตั้งค่าการใช้งานหรือพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) 

นอกจากนี้ หากท่านได้เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม งานอบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานประชุม หรือสถานที่แสดงสินค้าที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้ข้อมูลของท่าน (เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียง) จากกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) และ/หรือผ่านถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอของงานกิจกรรมนั้น 


7.3  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมแหล่งอื่น
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น 

 • ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินและผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านได้ให้ไว้และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นของท่าน (เช่น Gmail หรือ Facebook)  ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO) และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น ข่าวออนไลน์ หรือบทความสาธารณะใด ๆ

 

8.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

8.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ เพื่อจัดการ ส่งมอบและ/หรือดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน กรณีรวมถึงการจัดการและดำเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนอง ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการให้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือท่านจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

 • เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน เช่น การแจ้งเตือนธุรกรรม การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน คำร้องและข้อสงสัยของ การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน และการให้บริการหลังการขาย

 • เพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับท่านหรือระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • เพื่อยืนยันตัวตนก่อนหรือขณะเข้าทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ

 • เพื่อดำเนินการทางบัญชีหรือการเงิน เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม การดำเนินการทางภาษี การเรียกเก็บเงิน การแจ้งหนี้ การติดตามทวงถาม การตรวจสอบบัญชี การออกใบกำกับภาษีและหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง


8.2  ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ อาจอ้างอิงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดูแลรักษา จัดการ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและระบบงานต่าง ๆ (เช่น การตอบสนองต่อการให้บริการ การตอบสนองต่อการทำงานที่ผิดพลาด) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน รวมถึงการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกด้านลูกค้าสัมพันธ์และเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ (เช่น การดูแลลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center) และการดำเนินการแก้ไขข้อพิพาท การเริ่มดำเนินการ การใช้สิทธิ หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสิทธิและทรัพย์สิน ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และผู้ใช้งานและลูกค้าของบริษัทฯ (เช่น การบันทึกภาพ CCTV และ/หรือ การบันทึกผู้ติดต่อเข้า-ออกของบริษัทฯ)

 • เพื่อบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย การวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

 • เพื่อเฝ้าระวัง วิเคราะห์และตรวจสอบการละเมิดหรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การฉ้อโกง การทุจริต การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • การบันทึกข้อมูลสนทนาและรายละเอียดเกี่ยวกับติดต่อบริษัทฯ

 • การบันทึกภาพนิ่งและ/หรือบันทึกวีดีโอเกี่ยวกับงานประชุม อบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานกิจกรรมด้านการตลาดและการโฆษณาหรืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ

 • การดำเนินการอื่นใดอันสมควรเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น การเก็บและประมวลผลข้อมูลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ของลูกค้าหรือผู้ใช้งานนิติบุคคล หรือ การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน ควบกิจการหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน


8.3 การดำเนินการตามความยินยอม
        ในบางกรณี บริษัทฯ อาจดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ข่าวอัพเดท บทความและสื่อการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือแจ้งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจหรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวและสื่อการตลาดจากบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการกดยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribe) ที่มีอยู่ในอีเมลที่ส่งให้แก่ท่าน

 • เพื่อบริหารจัดการงานกิจกรรม งานแข่งขัน งานประกวด งานจับรางวัล ตลอดจนเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น เช่น เพื่อการประกาศผลการแข่งขันหรือการประกวด และการประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่าน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและเสนอข้อเสนอพิเศษและแคมเปญทางการตลาดที่ตรงต่อความสนใจของท่าน

 • เพื่อติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ

 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลศาสนา) แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนของท่าน

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้


8.4 การปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
      บริษัทฯ อาจมีหน้าที่และความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายและอื่น ๆ ที่ใช้บังคับแก่บริษัทฯ (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี) ตลอดจนกรณีจำเป็นเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานดังกล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินการใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น เช่น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ


9.  การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

 

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์การทำงานและปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองการใช้งานเว็บไซต์และส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ที่ดีให้แก่ท่าน และเพื่อติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันอาจส่งผลให้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันของบริษัทฯ และวิธีการตั้งค่าหรือปิดการใช้งานคุกกี้ใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

 

10. การสมัครเพื่อรับจดหมายข่าว

 

ท่านสามารถสมัครรับจดหมายข่าวอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าและ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจไว้หรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยการกดยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribe) ที่มีอยู่ในอีเมลที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน

 

11. การแจ้งเตือนข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (push notifications)

 

บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนข่าวสารไปยังอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อให้ข้อมูลการอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าและ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจไว้หรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ ท่านสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนข่าวสาร หรือโฆษณาแบบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทฯ ได้โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน

 

12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่บุคคลภายนอก (ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรือให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

 

12.1  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการท่านอื่น เพื่อสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับท่านได้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น ชื่อผู้ใช้งานและรูปภาพผู้ใช้งาน) อาจถูกมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานท่านอื่น และข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยแก่ผู้ใช้งานท่านอื่นด้วยตนเองผ่านห้องแชท การส่งข้อความ การลงประกาศหรือเปิดเผยอื่นใดในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่นผ่านห้องแชท) อาจจัดเก็บโดยผู้ใช้งานท่านอื่น การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวและไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

12.2 พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น พันธมิตรทางการตลาด หรือพันธมิตรที่ทำการสำรวจหรือส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทฯ) ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจ หรือในกรณีที่ท่านตกลงยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การรับข่าวสารและ/หรือรับสื่อทางการตลาดจากบริษัทฯ หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น 

 

12.3 ธนาคารพันธมิตรและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงินหรือตรวจสอบเส้นทางการเงินในกรณีที่ท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่มีเงินที่ต้องสงสัยเข้ามายังบัญชีของท่านจากอาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม

 

12.4 ผู้รับจ้าง ตัวแทนและผู้ให้บริการของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud) หรือศูนย์ข้อมูล (data center) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการส่งอีเมลและข้อความ ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทรับจ้างจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และผู้ให้บริการพัฒนาและดูและระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเสนอและตอบสนองการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

 

12.5 บริษัทในเครือของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น 

 

12.6 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน ควบรวมกิจการของบริษัทฯ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันและบริษัทฯ จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของการซื้อ ขาย โอน ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กรนั้น

 

12.7 หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเมื่อกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลต่อศาล กรมบังคับคดี เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนโดยชอบธรรมของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล

 

13. การโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

 

บริษัทฯ อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปจัดเก็บและ/หรือประมวลผลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นอกประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับที่เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

 

14. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ และเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

15. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่น เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)

 

ในกรณีที่ท่านร้องขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือจดหมายข่าวจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ร้องขอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลติดต่อ (เช่น อีเมล) ของท่านไว้ใน “รายการไม่รับจดหมายข่าว/โทรศัพท์” เพื่อไม่ให้เกิดการส่งจดหมายข่าวไปให้ท่านอีกในอนาคต

 

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและตามที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

17. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ

 

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ดังต่อไปนี้

 

17.1  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่โดยสภาพหรือโดยกฎหมายหรือข้อสัญญาไม่สามารถทำถอนความยินยอมนั้นได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

17.2  สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

17.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

17.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

17.5 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือบริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่าน (เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น)

17.6 สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอคัดค้านของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

17.7 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือหรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นแต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

17.8 สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงายรัฐอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถทำได้โดยส่งคำร้องขอผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึง [ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันทำรายการล่าสุดและ/หรือวันล่าสุดที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับศูนย์ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) และ/หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน] ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการพิจารณาและดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

โปรดทราบว่า หากบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นต้องปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของท่านอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น) บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้ท่านได้ทราบด้วย

 

18. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

18.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
191/23 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก                                                                                            แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                                                                                        โทร 02-119-5000
อีเมล์  dpo@kaidee.com

18.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
191/23 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก                                                                                           
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                                                                                          โทร 02-119-5000
อีเมล์  dpo@kaidee.com

 

(ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
20984 จาก 21701 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น