นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

 

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “Kaidee”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และช่องทางการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศผ่านช่องทางและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ (เช่น www.kaidee.com, rod.kaidee.com, baan.kaidee.com,) แอปพลิเคชันมือถือ (เช่น Kaidee แหล่งช้อปซื้อขายออนไลน์) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE OA, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn และ YouTube) ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (เช่น อีเมล หรือห้องแชทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ผ่านโทรศัพท์ โทรสารหรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ผ่านแบบสอบถาม แบบฟอร์มการติดต่อ จดหมาย เอกสาร การเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือจากช่องทางหรือสถานที่อื่นมีการเก็บข้อมูลของท่านและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (เช่น งานกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน งานแถลงข่าว) (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ”) ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะเข้าเป็นเป็นลูกค้าหรือสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม (เช่น บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ และบุคคลที่เข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่สมัครรับจดหมายข่าวจากบริษัทฯ)

1.2 ในการเข้าเยี่ยมชมหรือลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายฉบับนี้

1.3 หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้งานหรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงนั้นจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงมีผลใช้บังคับ

1.5 โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่ท่านอาจเข้าถึงได้จากลิงก์บนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมหรือข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)

2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะว่าเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ข้อมูล”)

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสมัครใจและโดยตรง เมื่อท่าน

3.1  เข้าถึง ลงทะเบียน หรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ (เช่น การสมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การดำเนินธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การแสดงความเห็น การยืนยันตัวตน หรือข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจในระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เป็นต้น)

3.2  ส่งแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกรอกใบสมัคร การลงทะเบียน การขอรับบริการ การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถามหรือแบบสำรวจอื่น ๆ ที่ท่านได้ทำไว้หรือได้ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ สถานที่จัดกิจกรรมหรือโดยช่องทางอื่นใดก็ตาม

3.3  ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจากบริษัทฯ หรือยินยอมลงทะเบียนและ/หรือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (เช่น การจับฉลาก การประกวด การแข่งขัน งานกิจกรรมตอบแบบสำรวจ การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ ได้จัดหาหรือที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ โดยได้มีการขอข้อมูลของท่านไว้) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ สถานที่จัดกิจกรรมหรือโดยช่องทางอื่นใดก็ตาม

3.4  สนทนา ติดต่อสื่อสาร ส่งความเห็น ส่งเรื่องร้องเรียนและ/หรือติดต่อสอบถามประการอื่นใดกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) สื่อสังคมออนไลน์ หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอื่นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย บริการสารสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) อีเมล หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม

3.5  เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ หรือส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมและกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ

3.6  เข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

3.7  เชื่อมโยงบัญชีผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือบัญชีผู้ใช้งานแฟลตฟอร์มออนไลน์อื่นของท่านด้วยการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (Single Sign-On: SSO)

3.8  ได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของท่าน ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

3.9  ทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านหรือบนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือกับผู้ให้บริการรับชำระเงินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

3.10  เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือเข้ามาในพื้นที่จัดงานกิจกรรม งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวหรืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของของบริษัทฯ

3.11  ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านแก่บริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจเป็นข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องให้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บและประมวลผลข้อมูลจำเป็นบางอย่างของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้การเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่านและ/หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอหรือเข้าทำธุรกรรมกับท่านได้

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ซึ่งท่านได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลนั้นทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่านหรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น นามแฝง

 • อายุ 

 • เพศ 

 • วันเดือนปีเกิด 

 • สัญชาติ

 • สถานภาพทางการสมรส 

 • ข้อมูลการทำงาน (เช่น สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อาชีพ ประเภทธุรกิจ ประวัติการทำงาน)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ของสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

 • หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร

 • ที่อยู่อีเมล 

 • นามบัตร 

 • ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน (กรณีมีตัวแทนหรือเป็นนิติบุคคล)

 • ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID)

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

 • ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 • ลายมือชื่อ

ข้อมูลสมาชิกและรายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 • ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

 • ข้อมูลรูปภาพ

 • ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

 • ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เช่น การตั้งค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ประวัติการสั่งซื้อและการจัดส่ง ความสนใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขคำร้องขอ บันทึกธุรกรรมการชำระเงิน ข้อมูลการตอบสนองต่อการโฆษณาของบริษัทฯ

 • ข้อมูลสนทนาและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบัญชีใด ๆ ที่ท่านติดต่อด้วยผ่านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านระบุในบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลทางการเงิน

 • ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตรและผู้บริการเครือข่ายชำระเงิน

 • รหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร (CCV Code)

 • เลขที่บัญชีธนาคารและประเภทบัญชี

 • ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

 • ข้อมูลวงเงินเครดิต

 • ข้อมูลรายได้

 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อขายผ่านผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เช่น ประเภทสินค้าหรือบริการ จำนวน ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น

ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

 • หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์

 • บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือและ/หรือบริการของท่าน จากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งจีพีเอส

 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเมื่อท่านเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้วยวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO)  เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Facebook ID และ Gmail ID) หรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Apple ID)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ข้อมูลและคำตอบจากการสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามที่ได้ให้ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแนะ รายละเอียด ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 • ข้อมูลและคำตอบที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทฯ

 • ข้อมูลช่องทางการสื่อสารและรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ที่ท่านต้องการหรือได้ให้ความสนใจไว้

 • ข้อสรุปเกี่ยวกับท่านซึ่งอ้างอิงจากการข้อมูลที่ท่านให้และ/หรือการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

 • ชื่อ-นามสกุล 

 • ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์

 • ชื่อสื่อสังคมออนไลน์และชื่อองค์กร (กรณีเป็นสื่อ)

 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงานกิจกรรม งานแถลงข่าวและ/หรืองานประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือในสถานที่ของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือผิดปกติบนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 • ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ หรือในบริเวณที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมหรือออกบูธงานแสดง

 • ภาพนิ่งหรือบันทึกวีดีโอของตัวท่าน เมื่อมีการเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวหรืองานแสดงสินค้าของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ประวัติอาชญากรรม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ/หรือความพิการ

 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏบนเอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน) หรือเอกสารประกอบการทำธุรกรรม เช่น ศาสนา เชื้อชาติ

ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความการสื่อสาร

 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ อาจได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

 • ข้อมูลอื่นที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถใช้สิทธิเลือกออกจากการให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การเลือกออกจากการให้ข้อมูลหรือการขอถอนความยินยอมในการเก็บข้อมูล ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และ/หรือประมวลผลด้วยประการอื่นใดซึ่งข้อมูลของท่านอาจส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะจากบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ในการเสนอหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านและ/หรือเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ

6.1  บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้ไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย โดยท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์และความสามารถทางกฎหมายในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถเข้าถึงหรือเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายแล้ว

6.2   ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีและ/หรือเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นตามความยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

 

7. แหล่งที่มาของข้อมูล

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ โดยตรง
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยสมัครใจและโดยตรงเมื่อท่านเข้าถึง ลงทะเบียนหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม แบบสำรวจ การยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์) ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดแก่บริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน การเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ และข้อมูลหรือเอกสารใดที่ท่านให้ในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น การติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) ห้องแชท โทรศัพท์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด) เป็นต้น

7.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากระบบอัตโนมัติ
ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานของท่าน บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน (log) การตั้งค่าการใช้งานหรือพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) 
นอกจากนี้ หากท่านได้เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม งานอบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานประชุม หรือสถานที่แสดงสินค้าที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้ข้อมูลของท่าน (เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียง) จากกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) และ/หรือผ่านถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอของงานกิจกรรมนั้น 


7.3  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมแหล่งอื่น
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น 

 • ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินและผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านได้ให้ไว้และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นของท่าน (เช่น Gmail หรือ Facebook)  ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO) และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น ข่าวออนไลน์ หรือบทความสาธารณะใด ๆ

 

8.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

8.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ เพื่อจัดการ ส่งมอบและ/หรือดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน กรณีรวมถึงการจัดการและดำเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนอง ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการให้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือท่านจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

 • เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน เช่น การแจ้งเตือนธุรกรรม การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน คำร้องและข้อสงสัยของ การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน และการให้บริการหลังการขาย

 • เพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับท่านหรือระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • เพื่อยืนยันตัวตนก่อนหรือขณะเข้าทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ

 • เพื่อดำเนินการทางบัญชีหรือการเงิน เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม การดำเนินการทางภาษี การเรียกเก็บเงิน การแจ้งหนี้ การติดตามทวงถาม การตรวจสอบบัญชี การออกใบกำกับภาษีและหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง


8.2  ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ อาจอ้างอิงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดูแลรักษา จัดการ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและระบบงานต่าง ๆ (เช่น การตอบสนองต่อการให้บริการ การตอบสนองต่อการทำงานที่ผิดพลาด) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน รวมถึงการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกด้านลูกค้าสัมพันธ์และเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ (เช่น การดูแลลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center) และการดำเนินการแก้ไขข้อพิพาท การเริ่มดำเนินการ การใช้สิทธิ หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสิทธิและทรัพย์สิน ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และผู้ใช้งานและลูกค้าของบริษัทฯ (เช่น การบันทึกภาพ CCTV และ/หรือ การบันทึกผู้ติดต่อเข้า-ออกของบริษัทฯ)

 • เพื่อบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย การวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

 • เพื่อเฝ้าระวัง วิเคราะห์และตรวจสอบการละเมิดหรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การฉ้อโกง การทุจริต การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • การบันทึกข้อมูลสนทนาและรายละเอียดเกี่ยวกับติดต่อบริษัทฯ

 • การบันทึกภาพนิ่งและ/หรือบันทึกวีดีโอเกี่ยวกับงานประชุม อบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานกิจกรรมด้านการตลาดและการโฆษณาหรืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ

 • การดำเนินการอื่นใดอันสมควรเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น การเก็บและประมวลผลข้อมูลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ของลูกค้าหรือผู้ใช้งานนิติบุคคล หรือ การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน ควบกิจการหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน


8.3 การดำเนินการตามความยินยอม
        ในบางกรณี บริษัทฯ อาจดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ข่าวอัพเดท บทความและสื่อการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือแจ้งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจหรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวและสื่อการตลาดจากบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการกดยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribe) ที่มีอยู่ในอีเมลที่ส่งให้แก่ท่าน

 • เพื่อบริหารจัดการงานกิจกรรม งานแข่งขัน งานประกวด งานจับรางวัล ตลอดจนเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น เช่น เพื่อการประกาศผลการแข่งขันหรือการประกวด และการประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่าน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและเสนอข้อเสนอพิเศษและแคมเปญทางการตลาดที่ตรงต่อความสนใจของท่าน

 • เพื่อติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ

 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลศาสนา) แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนของท่าน

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้


8.4 การปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
      บริษัทฯ อาจมีหน้าที่และความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายและอื่น ๆ ที่ใช้บังคับแก่บริษัทฯ (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี) ตลอดจนกรณีจำเป็นเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานดังกล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินการใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น เช่น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ


9.  การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์การทำงานและปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองการใช้งานเว็บไซต์และส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ที่ดีให้แก่ท่าน และเพื่อติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันอาจส่งผลให้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันของบริษัทฯ และวิธีการตั้งค่าหรือปิดการใช้งานคุกกี้ใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

 

10. การสมัครเพื่อรับจดหมายข่าว

ท่านสามารถสมัครรับจดหมายข่าวอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าและ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจไว้หรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยการกดยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribe) ที่มีอยู่ในอีเมลที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน

 

11. การแจ้งเตือนข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (push notifications)

บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนข่าวสารไปยังอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อให้ข้อมูลการอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าและ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจไว้หรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ ท่านสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนข่าวสาร หรือโฆษณาแบบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทฯ ได้โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน

 

12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่บุคคลภายนอก (ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรือให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

12.1  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการท่านอื่น เพื่อสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับท่านได้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น ชื่อผู้ใช้งานและรูปภาพผู้ใช้งาน) อาจถูกมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานท่านอื่น และข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยแก่ผู้ใช้งานท่านอื่นด้วยตนเองผ่านห้องแชท การส่งข้อความ การลงประกาศหรือเปิดเผยอื่นใดในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่นผ่านห้องแชท) อาจจัดเก็บโดยผู้ใช้งานท่านอื่น การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวและไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

12.2 พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น พันธมิตรทางการตลาด หรือพันธมิตรที่ทำการสำรวจหรือส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทฯ) ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจ หรือในกรณีที่ท่านตกลงยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การรับข่าวสารและ/หรือรับสื่อทางการตลาดจากบริษัทฯ หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น 

12.3 ธนาคารพันธมิตรและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงินหรือตรวจสอบเส้นทางการเงินในกรณีที่ท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่มีเงินที่ต้องสงสัยเข้ามายังบัญชีของท่านจากอาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม

12.4 ผู้รับจ้าง ตัวแทนและผู้ให้บริการของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud) หรือศูนย์ข้อมูล (data center) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการส่งอีเมลและข้อความ ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทรับจ้างจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และผู้ให้บริการพัฒนาและดูและระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเสนอและตอบสนองการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

12.5 บริษัทในเครือของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น 

12.6 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน ควบรวมกิจการของบริษัทฯ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันและบริษัทฯ จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของการซื้อ ขาย โอน ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กรนั้น

12.7 หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเมื่อกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลต่อศาล กรมบังคับคดี เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนโดยชอบธรรมของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล

 

13. การโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปจัดเก็บและ/หรือประมวลผลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นอกประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับที่เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

 

14. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ และเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

15. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่น เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)

ในกรณีที่ท่านร้องขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือจดหมายข่าวจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ร้องขอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลติดต่อ (เช่น อีเมล) ของท่านไว้ใน “รายการไม่รับจดหมายข่าว/โทรศัพท์” เพื่อไม่ให้เกิดการส่งจดหมายข่าวไปให้ท่านอีกในอนาคต

 

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและตามที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

17. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ดังต่อไปนี้

17.1  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่โดยสภาพหรือโดยกฎหมายหรือข้อสัญญาไม่สามารถทำถอนความยินยอมนั้นได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

17.2  สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

17.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

17.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

17.5 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือบริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่าน (เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น)

17.6 สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอคัดค้านของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

17.7 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือหรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นแต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

17.8 สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงายรัฐอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถทำได้โดยส่งคำร้องขอผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ

ก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึง [ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันทำรายการล่าสุดและ/หรือวันล่าสุดที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับศูนย์ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) และ/หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน] ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการพิจารณาและดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

โปรดทราบว่า หากบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นต้องปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของท่านอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น) บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้ท่านได้ทราบด้วย

18. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

18.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด

เลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-119-5000
อีเมล์  dpo@kaidee.com


18.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด

เลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-119-5000
อีเมล์  dpo@kaidee.com

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3709 จาก 3902 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น