นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

 

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “Kaidee”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และช่องทางการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศผ่านช่องทางและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ (เช่น www.kaidee.com, rod.kaidee.com, baan.kaidee.com, www.kaidee.com/money) แอปพลิเคชันมือถือ (เช่น Kaidee แหล่งช้อปซื้อขายออนไลน์) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE OA, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn และ YouTube) ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (เช่น อีเมล หรือห้องแชทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ผ่านโทรศัพท์ โทรสารหรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ผ่านแบบสอบถาม แบบฟอร์มการติดต่อ จดหมาย เอกสาร การเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือจากช่องทางหรือสถานที่อื่นมีการเก็บข้อมูลของท่านและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (เช่น งานกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน งานแถลงข่าว) (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ”) ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะเข้าเป็นเป็นลูกค้าหรือสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม (เช่น บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ และบุคคลที่เข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่สมัครรับจดหมายข่าวจากบริษัทฯ)

1.2 ในการเข้าเยี่ยมชมหรือลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายฉบับนี้

1.3 หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้งานหรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงนั้นจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงมีผลใช้บังคับ

1.5 โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่ท่านอาจเข้าถึงได้จากลิงก์บนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมหรือข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)

2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะว่าเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ข้อมูล”)

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสมัครใจและโดยตรง เมื่อท่าน

3.1  เข้าถึง ลงทะเบียน หรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ (เช่น การสมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การดำเนินธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การแสดงความเห็น การยืนยันตัวตน หรือข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจในระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เป็นต้น)

3.2  ส่งแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกรอกใบสมัคร การลงทะเบียน การขอรับบริการ การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถามหรือแบบสำรวจอื่น ๆ ที่ท่านได้ทำไว้หรือได้ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ สถานที่จัดกิจกรรมหรือโดยช่องทางอื่นใดก็ตาม

3.3  ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจากบริษัทฯ หรือยินยอมลงทะเบียนและ/หรือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (เช่น การจับฉลาก การประกวด การแข่งขัน งานกิจกรรมตอบแบบสำรวจ การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ ได้จัดหาหรือที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ โดยได้มีการขอข้อมูลของท่านไว้) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ สถานที่จัดกิจกรรมหรือโดยช่องทางอื่นใดก็ตาม

3.4  สนทนา ติดต่อสื่อสาร ส่งความเห็น ส่งเรื่องร้องเรียนและ/หรือติดต่อสอบถามประการอื่นใดกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) สื่อสังคมออนไลน์ หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอื่นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย บริการสารสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) อีเมล หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม

3.5  เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ หรือส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมและกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ

3.6  เข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

3.7  เชื่อมโยงบัญชีผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือบัญชีผู้ใช้งานแฟลตฟอร์มออนไลน์อื่นของท่านด้วยการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (Single Sign-On: SSO)

3.8  ได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของท่าน ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

3.9  ทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านหรือบนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือกับผู้ให้บริการรับชำระเงินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

3.10  เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือเข้ามาในพื้นที่จัดงานกิจกรรม งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวหรืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของของบริษัทฯ

3.11  ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านแก่บริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจเป็นข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องให้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บและประมวลผลข้อมูลจำเป็นบางอย่างของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้การเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่านและ/หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอหรือเข้าทำธุรกรรมกับท่านได้

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ซึ่งท่านได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลนั้นทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่านหรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น นามแฝง

 • อายุ 

 • เพศ 

 • วันเดือนปีเกิด 

 • สัญชาติ

 • สถานภาพทางการสมรส 

 • ข้อมูลการทำงาน (เช่น สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อาชีพ ประเภทธุรกิจ ประวัติการทำงาน)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ของสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

 • หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร

 • ที่อยู่อีเมล 

 • นามบัตร 

 • ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน (กรณีมีตัวแทนหรือเป็นนิติบุคคล)

 • ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID)

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

 • ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 • ลายมือชื่อ

ข้อมูลสมาชิกและรายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 • ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

 • ข้อมูลรูปภาพ

 • ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

 • ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เช่น การตั้งค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ประวัติการสั่งซื้อและการจัดส่ง ความสนใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขคำร้องขอ บันทึกธุรกรรมการชำระเงิน ข้อมูลการตอบสนองต่อการโฆษณาของบริษัทฯ

 • ข้อมูลสนทนาและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบัญชีใด ๆ ที่ท่านติดต่อด้วยผ่านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านระบุในบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลทางการเงิน

 • ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตรและผู้บริการเครือข่ายชำระเงิน

 • รหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร (CCV Code)

 • เลขที่บัญชีธนาคารและประเภทบัญชี

 • ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

 • ข้อมูลวงเงินเครดิต

 • ข้อมูลรายได้

 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อขายผ่านผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เช่น ประเภทสินค้าหรือบริการ จำนวน ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น

ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

 • หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์

 • บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือและ/หรือบริการของท่าน จากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งจีพีเอส

 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเมื่อท่านเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้วยวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO)  เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Facebook ID และ Gmail ID) หรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Apple ID)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ข้อมูลและคำตอบจากการสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามที่ได้ให้ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแนะ รายละเอียด ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 • ข้อมูลและคำตอบที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทฯ

 • ข้อมูลช่องทางการสื่อสารและรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ที่ท่านต้องการหรือได้ให้ความสนใจไว้

 • ข้อสรุปเกี่ยวกับท่านซึ่งอ้างอิงจากการข้อมูลที่ท่านให้และ/หรือการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

 • ชื่อ-นามสกุล 

 • ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์

 • ชื่อสื่อสังคมออนไลน์และชื่อองค์กร (กรณีเป็นสื่อ)

 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงานกิจกรรม งานแถลงข่าวและ/หรืองานประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือในสถานที่ของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือผิดปกติบนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 • ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ หรือในบริเวณที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมหรือออกบูธงานแสดง

 • ภาพนิ่งหรือบันทึกวีดีโอของตัวท่าน เมื่อมีการเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวหรืองานแสดงสินค้าของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ประวัติอาชญากรรม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ/หรือความพิการ

 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏบนเอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน) หรือเอกสารประกอบการทำธุรกรรม เช่น ศาสนา เชื้อชาติ

ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความการสื่อสาร

 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ อาจได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

 • ข้อมูลอื่นที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถใช้สิทธิเลือกออกจากการให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การเลือกออกจากการให้ข้อมูลหรือการขอถอนความยินยอมในการเก็บข้อมูล ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และ/หรือประมวลผลด้วยประการอื่นใดซึ่งข้อมูลของท่านอาจส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะจากบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ในการเสนอหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านและ/หรือเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ

6.1  บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้ไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย โดยท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์และความสามารถทางกฎหมายในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถเข้าถึงหรือเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายแล้ว

6.2   ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีและ/หรือเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นตามความยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

 

7. แหล่งที่มาของข้อมูล

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ โดยตรง
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยสมัครใจและโดยตรงเมื่อท่านเข้าถึง ลงทะเบียนหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม แบบสำรวจ การยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์) ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดแก่บริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน การเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ และข้อมูลหรือเอกสารใดที่ท่านให้ในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น การติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) ห้องแชท โทรศัพท์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด) เป็นต้น

7.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากระบบอัตโนมัติ
ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานของท่าน บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน (log) การตั้งค่าการใช้งานหรือพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) 
นอกจากนี้ หากท่านได้เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม งานอบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานประชุม หรือสถานที่แสดงสินค้าที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้ข้อมูลของท่าน (เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียง) จากกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) และ/หรือผ่านถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอของงานกิจกรรมนั้น 


7.3  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมแหล่งอื่น
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น 

 • ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินและผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านได้ให้ไว้และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นของท่าน (เช่น Gmail หรือ Facebook)  ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO) และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น ข่าวออนไลน์ หรือบทความสาธารณะใด ๆ

 

8.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

8.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ เพื่อจัดการ ส่งมอบและ/หรือดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน กรณีรวมถึงการจัดการและดำเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนอง ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการให้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือท่านจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

 • เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน เช่น การแจ้งเตือนธุรกรรม การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน คำร้องและข้อสงสัยของ การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน และการให้บริการหลังการขาย

 • เพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับท่านหรือระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • เพื่อยืนยันตัวตนก่อนหรือขณะเข้าทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ

 • เพื่อดำเนินการทางบัญชีหรือการเงิน เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม การดำเนินการทางภาษี การเรียกเก็บเงิน การแจ้งหนี้ การติดตามทวงถาม การตรวจสอบบัญชี การออกใบกำกับภาษีและหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง


8.2  ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ อาจอ้างอิงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดูแลรักษา จัดการ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและระบบงานต่าง ๆ (เช่น การตอบสนองต่อการให้บริการ การตอบสนองต่อการทำงานที่ผิดพลาด) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน รวมถึงการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกด้านลูกค้าสัมพันธ์และเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ (เช่น การดูแลลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center) และการดำเนินการแก้ไขข้อพิพาท การเริ่มดำเนินการ การใช้สิทธิ หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสิทธิและทรัพย์สิน ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และผู้ใช้งานและลูกค้าของบริษัทฯ (เช่น การบันทึกภาพ CCTV และ/หรือ การบันทึกผู้ติดต่อเข้า-ออกของบริษัทฯ)

 • เพื่อบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย การวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

 • เพื่อเฝ้าระวัง วิเคราะห์และตรวจสอบการละเมิดหรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การฉ้อโกง การทุจริต การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • การบันทึกข้อมูลสนทนาและรายละเอียดเกี่ยวกับติดต่อบริษัทฯ

 • การบันทึกภาพนิ่งและ/หรือบันทึกวีดีโอเกี่ยวกับงานประชุม อบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานกิจกรรมด้านการตลาดและการโฆษณาหรืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ

 • การดำเนินการอื่นใดอันสมควรเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น การเก็บและประมวลผลข้อมูลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ของลูกค้าหรือผู้ใช้งานนิติบุคคล หรือ การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน ควบกิจการหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน


8.3 การดำเนินการตามความยินยอม
        ในบางกรณี บริษัทฯ อาจดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและประโยชน์สูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ข่าวอัพเดท บทความและสื่อการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือแจ้งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจหรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวและสื่อการตลาดจากบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการกดยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribe) ที่มีอยู่ในอีเมลที่ส่งให้แก่ท่าน

 • เพื่อบริหารจัดการงานกิจกรรม งานแข่งขัน งานประกวด งานจับรางวัล ตลอดจนเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น เช่น เพื่อการประกาศผลการแข่งขันหรือการประกวด และการประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่าน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและเสนอข้อเสนอพิเศษและแคมเปญทางการตลาดที่ตรงต่อความสนใจของท่าน

 • เพื่อติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ

 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลศาสนา) แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนของท่าน

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้


8.4 การปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
      บริษัทฯ อาจมีหน้าที่และความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายและอื่น ๆ ที่ใช้บังคับแก่บริษัทฯ (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี) ตลอดจนกรณีจำเป็นเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานดังกล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินการใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น เช่น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ


9.  การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์การทำงานและปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองการใช้งานเว็บไซต์และส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ที่ดีให้แก่ท่าน และเพื่อติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันอาจส่งผลให้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันของบริษัทฯ และวิธีการตั้งค่าหรือปิดการใช้งานคุกกี้ใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

 

10. การสมัครเพื่อรับจดหมายข่าว

ท่านสามารถสมัครรับจดหมายข่าวอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าและ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจไว้หรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยการกดยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribe) ที่มีอยู่ในอีเมลที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน

 

11. การแจ้งเตือนข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (push notifications)

บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนข่าวสารไปยังอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อให้ข้อมูลการอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าและ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจไว้หรือที่บริษัทฯ เชื่อว่าท่านมีความสนใจ ท่านสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนข่าวสาร หรือโฆษณาแบบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทฯ ได้โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน

 

12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่บุคคลภายนอก (ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรือให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

12.1  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการท่านอื่น เพื่อสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับท่านได้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น ชื่อผู้ใช้งานและรูปภาพผู้ใช้งาน) อาจถูกมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานท่านอื่น และข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยแก่ผู้ใช้งานท่านอื่นด้วยตนเองผ่านห้องแชท การส่งข้อความ การลงประกาศหรือเปิดเผยอื่นใดในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่นผ่านห้องแชท) อาจจัดเก็บโดยผู้ใช้งานท่านอื่น การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวและไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

12.2 พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น พันธมิตรทางการตลาด หรือพันธมิตรที่ทำการสำรวจหรือส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทฯ) ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความสนใจ หรือในกรณีที่ท่านตกลงยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การรับข่าวสารและ/หรือรับสื่อทางการตลาดจากบริษัทฯ หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น 

12.3 ธนาคารพันธมิตรและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงินหรือตรวจสอบเส้นทางการเงินในกรณีที่ท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่มีเงินที่ต้องสงสัยเข้ามายังบัญชีของท่านจากอาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม

12.4 ผู้รับจ้าง ตัวแทนและผู้ให้บริการของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud) หรือศูนย์ข้อมูล (data center) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการส่งอีเมลและข้อความ ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทรับจ้างจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และผู้ให้บริการพัฒนาและดูและระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเสนอและตอบสนองการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

12.5 บริษัทในเครือของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น 

12.6 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน ควบรวมกิจการของบริษัทฯ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันและบริษัทฯ จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของการซื้อ ขาย โอน ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กรนั้น

12.7 หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเมื่อกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลต่อศาล กรมบังคับคดี เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนโดยชอบธรรมของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล

 

13. การโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปจัดเก็บและ/หรือประมวลผลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นอกประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับที่เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

 

14. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ และเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

15. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่น เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)

ในกรณีที่ท่านร้องขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือจดหมายข่าวจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ร้องขอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลติดต่อ (เช่น อีเมล) ของท่านไว้ใน “รายการไม่รับจดหมายข่าว/โทรศัพท์” เพื่อไม่ให้เกิดการส่งจดหมายข่าวไปให้ท่านอีกในอนาคต

 

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและตามที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

17. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ดังต่อไปนี้

17.1  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่โดยสภาพหรือโดยกฎหมายหรือข้อสัญญาไม่สามารถทำถอนความยินยอมนั้นได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

17.2  สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

17.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

17.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

17.5 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือบริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่าน (เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น)

17.6 สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอคัดค้านของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

17.7 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือหรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นแต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

17.8 สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงายรัฐอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถทำได้โดยส่งคำร้องขอผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ

ก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึง [ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันทำรายการล่าสุดและ/หรือวันล่าสุดที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับศูนย์ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) และ/หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน] ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการพิจารณาและดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

โปรดทราบว่า หากบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นต้องปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของท่านอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น) บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้ท่านได้ทราบด้วย

18. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

18.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด

เลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-119-5000
อีเมล์  dpo@kaidee.com


18.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด

เลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-119-5000
อีเมล์  dpo@kaidee.com

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3649 จาก 3837 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น