ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงประกาศขายสินค้าเครื่องมือแพทย์

ด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับเครื่องมือแพทย์กำหนดรายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ ดังนั้นผู้ใช้งานที่ลงประกาศสินค้าที่กฎหมายได้ให้คำนิยามหรืออยู่ในประเภทของเครื่องมือแพทย์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้โดยเคร่งครัด

“เครื่องมือแพทย์” ตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ ให้มีความหมายถึง คำนิยาม “เครื่องมือแพทย์” ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ที่บังคับใช้อยู่หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การประกาศสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์นี้ Kaidee อนุญาตและจำกัดเฉพาะผู้ใช้งานในฐานะผู้บริโภค (ผู้ซึ่งมิได้มีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ไว้เพื่อขายอันเป็นกิจ หรือในเชิงการค้า) เท่านั้น

ห้ามและไม่อนุญาต ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งรวมถึง ผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee การละเมิดในส่วนนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นตกลงจะรับผิดชอบต่อ Kaidee ในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากความรับผิดส่วนบุคคลตามกฎหมายด้วย

กฎระเบียบและข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือส่งเสริมการขาย
 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ปลอม ผิดมาตรฐาน ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้ ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่มีสิ่งอื่นแปลกปลอมหรือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพปนอยู่
 • ห้ามผู้ใช้งานให้ข้อมูล แสดงข้อความ รูปภาพ รูปถ่ายเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ผิดหรือต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ละเมิดระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ และตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (“ข้อตกลง”) ด้วย
 • ระหว่าง Kaidee กับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่าการที่ผู้ใช้งานเจตนา ละเลย หรือประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดโดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายและการเรียกร้องชดเชยจากการละเมิดดังกล่าวตามกฎหมาย สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานยืนยันว่า Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนในการกระทำละเมิด และไม่ต้องร่วมในการรับผิดในความเสียหายดังกล่าวด้วย
 • ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ตนประกาศขายต่อผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานยืนยันว่าผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดย Kaidee ไม่มีส่วนร่วมในก่อให้เกิดความเสียหายและไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
 • ผู้ใช้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่ตนต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อ Kaidee ในภายหลัง อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดชอบต่อ Kaidee ในค่าเสียหาย ค่าสินไหม เบี้ยปรับ การเรียกร้องใดๆ ซึ่งกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดให้ Kaidee ต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดต่อความเสียหายหรือการเรียกร้องใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกาศสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานประกาศขายบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee
 • การที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (“ข้อตกลง”) ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าผู้ใช้งานกระทำการละเมิดต่อ Kaidee ซึ่ง Kaidee สามารถระงับ ปิดประกาศ ปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน หรือบังคับใช้นโยบายภายในของ Kaidee ต่อผู้ใช้งานได้ตามดุลยพินิจของ Kaidee แต่ฝ่ายเดียวและผลตัดสินใด ๆ ของ Kaidee ถือเป็นที่สุดตามเจตนาของผู้ใช้งานที่จะให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย
 • ระเบียบและข้อกำหนดนี้ รวมถึงข้อความหรือเนื้อหาของระเบียบและข้อกำหนดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (“ข้อตกลง”) ที่Kaidee มีการใช้บังคับกับผู้ใช้งานด้วย
 • Kaidee ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบและข้อกำหนดนี้ได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์
1. ผู้ใช้งานประกาศสินค้าเครื่องมือแพทย์จะต้องระบุหรือให้ “ข้อความ” ดังต่อไปนี้

 • ชื่อสินค้า
 • ส่วนประกอบ (รวมถึง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (หากมี))
 • คุณภาพ ปริมาณ
 • เดือนปีที่ผลิต
 • เดือนปีที่หมดอายุ
 • ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต
 • ชื่อผู้นําเข้า (ในกรณีสินค้านำเข้า)
 • เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือเครื่องหมายการค้า ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต
 • เดือน ปี หรือระยะเวลา ที่มีไว้ในครอบครองหรือผ่านการใช้งาน

2. ผู้ใช้งานประกาศสินค้าเครื่องมือแพทย์จะต้องใช้ “รูปสินค้า” ตามลักษณะดังต่อไปนี้

 • รูปสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการลงประกาศจะต้องเป็น “รูปถ่าย” ของสินค้าตัวจริงที่ชัดเจน (และบรรจุภัณฑ์ (หากมี)) ที่ผู้ใช้งานถ่ายเอง ซึ่งไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำ จากแหล่งข้อมูลอื่นหรือของผู้อื่น โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับการอนุญาตหรือการคุมครองตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 • รูปถ่ายสินค้า ต้องประกอบด้วยรูปถ่ายที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนดังต่อไปนี้
     1. “ตัวสินค้า” รูปถ่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์จะต้องแสดงรายละเอียดของตัวสินค้าที่ชัดเจน ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
     2. “เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือเครื่องหมายการค้าบนสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต” และ
     3. “ฉลาก” ของสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่แสดงชื่อ ส่วนประกอบ คุณภาพ ปริมาณ เดือนปีที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ
 • รูปถ่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์จะต้องไม่ได้ถูกปรับแต่งหรือดัดแปลง เพื่อปกปิดความบกพร่อง หรือทำให้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวสินค้า

3. การให้ข้อมูลในประกาศสินค้าเครื่องมือแพทย์ ผู้ใช้งานจะต้อง

 • ไม่ใช้ข้อความที่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบหรือแหล่งกําเนิดของ เครื่องมือแพทย์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
 • ไม่ใช้หรือแสดงข้อความที่คลุมเครือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ไม่ใช้ข้อความที่แสดงการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
 • ไม่จัดให้มีรางวัลหรือของแถม และ
 • ไม่แสดงคุณประโยชน์ว่าสามารถป้องกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคใด ๆ

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (“ข้อตกลง”) การที่ผู้ใช้งานดำเนินการหรือใช้งาน บริการใด ๆ รวมทั้งการลงประกาศขายสินค้าเครื่องมือแพทย์บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaidee ถือว่าผู้ใช้งานเข้าใจเนื้อความทั้งหมดข้างต้น ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ทุกประการ ซึ่งความตกลงของผู้ใช้งานนี้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนหรืออ้างข้อยกเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามมิได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
24 จาก 33 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น