การตรวจสอบประวัติและยืนยันตัวตน

การตรวจสอบประวัติและยืนยันตัวตนผู้ขอใช้บริการนี้ ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องพิสูจน์ประวัติและยืนยันตัวตนตามบัญชีสมาชิกของ Kaidee ซึ่งรวมถึง 

  • ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นสมาชิกของ Kaidee
  • ความมีตัวตนจริงของผู้ขอใช้บริการ โดยอ้างอิงถึงความถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสมาชิกของ Kaidee (จำกัด 1 บัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 สมาชิก เท่านั้น)

เมื่อผ่านการตรวจสอบขั้นตอนนี้  ผู้ใช้งานจะได้รับตราสัญลักษณ์รับรองสถานะความมีตัวตนจริงกับ Kaidee 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

  • ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนนั้นเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และจะต้องเป็นของผู้ใช้งานเองเท่านั้น
  • หากมีการตรวจพบว่าผู้ใช้งานกระทำผิดนโยบายการให้บริการใดๆ ของ Kaidee บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสถานะของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • “ตราสัญลักษณ์รับรองสถานะความมีตัวตนจริง” เป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง เพิกถอนหรือยกเลิกสิทธิ์ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ​ Kaidee และ บริษัท 2C2P จะมีผลใช้บังคับกับข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน
  • นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kaidee

นโยบายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563               

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2371 จาก 2435 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น