อัพเดท สินค้าจากขนหางช้าง ห้ามจำหน่าย

ตามที่องค์การกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าสากล (WWF) ได้ขอความร่วมมือมายัง Kaidee เกี่ยวกับการจำหน่ายสัตว์ป่า สัตว์สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม สัตว์ป่าอันตราย ตลอดจนซากสัตว์ป่า ซึ่งหมายรวมถึง เขา หนัง กระดูก กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก เลือด น้ำเหลือง น้ำเชื้อ หรือส่วนต่างๆของสัตว์ ไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วนั้น

Kaidee จึงขอเรียนให้ผู้ใช้งานทราบว่า สินค้าที่ทำมาจาก หรือมีส่วนประกอบของขนหางช้างจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงขาย นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

 

ตัวอย่างสัตว์ที่ห้ามลง/อวัยวะสัตว์ห้ามลง ที่มักมาลงใน Kaidee

1.ชิ้นส่วนจากช้าง เช่น งาช้าง หางช้าง
2.ชิ้นส่วนจากเสือ เช่น เขี้ยวเสือ หนังเสือ
3.ปลามังกร หรือ ปลาอะโรวาน่า
4.ปะการัง กัลปังหา
5.ชิ้นส่วนจากปลากระเบนท้องน้ำ
6.ตัวนาก
7.ปลาเสือตอ
8.ตะพาบ
9.ไก่ป่า

ดูเพิ่มเติมสินค้าอื่นๆที่ห้ามลง 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น